شهر

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰ »روز بعد»
برو به: امروز (۸ بهمن ۱۴۰۰)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱ -
تیتر ۱۲۲ کلمه (متوسط ۱۱٫۰۹ کلمه در هر خبر)
85
۱٬۱۸۹ نویسه (متوسط ۱۰۸٫۰۹ نویسه در هر خبر)
47
خلاصه ۲۷۸ کلمه (متوسط ۲۵٫۲۷ کلمه در هر خبر)
84
۲٬۵۲۱ نویسه (متوسط ۲۲۹٫۱۸ نویسه در هر خبر)
84
بدنه ۱٬۸۵۳ کلمه (متوسط ۱۶۸٫۴۵ کلمه در هر خبر)
16
۱۶٬۷۱۱ نویسه (متوسط ۱٬۵۱۹ نویسه در هر خبر)
31
تعداد کلیدواژه ۱۰ (متوسط ۰٫۹۱ کلیدواژه در هر خبر)
36
خبرهای عکس‌دار ۱۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۱
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۷ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار شهر