شهر

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۷ کلمه (متوسط ۱۷ کلمه در هر خبر)
67
۱۴۷ نویسه (متوسط ۱۴۷ نویسه در هر خبر)
22
خلاصه ۲۲ کلمه (متوسط ۲۲ کلمه در هر خبر)
73
۱۹۳ نویسه (متوسط ۱۹۳ نویسه در هر خبر)
95
بدنه ۱٬۶۲۱ کلمه (متوسط ۱٬۶۲۱ کلمه در هر خبر)
0
۱۳٬۵۸۲ نویسه (متوسط ۱۳٬۵۸۲ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر

آخرین اخبار شهر