شهر

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۶ -
تیتر ۷۰۰ کلمه (متوسط ۱۲٫۵ کلمه در هر خبر)
80
۶٬۷۷۳ نویسه (متوسط ۱۲۰٫۹۵ نویسه در هر خبر)
39
خلاصه ۱٬۶۹۳ کلمه (متوسط ۳۰٫۲۳ کلمه در هر خبر)
99
۱۵٬۹۷۵ نویسه (متوسط ۲۸۵٫۲۷ نویسه در هر خبر)
67
بدنه ۱۶٬۵۰۲ کلمه (متوسط ۲۹۴٫۶۸ کلمه در هر خبر)
34
۱۵۴٬۴۱۸ نویسه (متوسط ۲٬۷۵۷ نویسه در هر خبر)
64
تعداد کلیدواژه ۷۴ (متوسط ۱٫۳۲ کلیدواژه در هر خبر)
52
خبرهای عکس‌دار ۵۶
100
اخبار تغییر یافته ۳
86
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۸ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱۲ خبر
فرهنگی ۱۴ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
استانی ۸ خبر

آخرین اخبار شهر