شهر

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۳۵ کلمه (متوسط ۱۱٫۶۷ کلمه در هر خبر)
83
۳۲۳ نویسه (متوسط ۱۰۷٫۶۷ نویسه در هر خبر)
48
خلاصه ۷۸ کلمه (متوسط ۲۶ کلمه در هر خبر)
86
۷۲۴ نویسه (متوسط ۲۴۱٫۳۳ نویسه در هر خبر)
80
بدنه ۵۶۴ کلمه (متوسط ۱۸۸ کلمه در هر خبر)
19
۵٬۲۹۹ نویسه (متوسط ۱٬۷۶۶ نویسه در هر خبر)
38
تعداد کلیدواژه ۲ (متوسط ۰٫۶۷ کلیدواژه در هر خبر)
26
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۱ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار شهر