شهر

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۲۶ کلمه (متوسط ۱۳ کلمه در هر خبر)
79
۲۵۵ نویسه (متوسط ۱۲۷٫۵ نویسه در هر خبر)
35
خلاصه ۵۵ کلمه (متوسط ۲۷٫۵ کلمه در هر خبر)
91
۵۱۱ نویسه (متوسط ۲۵۵٫۵ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۶۳۸ کلمه (متوسط ۳۱۹ کلمه در هر خبر)
38
۵٬۹۶۰ نویسه (متوسط ۲٬۹۸۰ نویسه در هر خبر)
70
تعداد کلیدواژه ۴ (متوسط ۲ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار شهر