شهر

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۷۷ کلمه (متوسط ۱۵٫۴ کلمه در هر خبر)
72
۷۲۱ نویسه (متوسط ۱۴۴٫۲ نویسه در هر خبر)
23
خلاصه ۱۱۵ کلمه (متوسط ۲۳ کلمه در هر خبر)
76
۱٬۱۱۹ نویسه (متوسط ۲۲۳٫۸ نویسه در هر خبر)
86
بدنه ۱٬۳۶۴ کلمه (متوسط ۲۷۲٫۸ کلمه در هر خبر)
31
۱۲٬۶۳۱ نویسه (متوسط ۲٬۵۲۶ نویسه در هر خبر)
58
تعداد کلیدواژه ۱۶ (متوسط ۳٫۲ کلیدواژه در هر خبر)
87
خبرهای عکس‌دار ۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۴ خبر

آخرین اخبار شهر