ایلنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۳۷ کلمه (متوسط ۹٫۲۵ کلمه در هر خبر)
90
۳۵۰ نویسه (متوسط ۸۷٫۵ نویسه در هر خبر)
61
summary ۷۴ کلمه (متوسط ۱۸٫۵ کلمه در هر خبر)
61
۶۶۲ نویسه (متوسط ۱۶۵٫۵ نویسه در هر خبر)
91
بدنه ۳۳۶ کلمه (متوسط ۸۴ کلمه در هر خبر)
4
۲٬۸۲۱ نویسه (متوسط ۷۰۵ نویسه در هر خبر)
10
تعداد کلیدواژه ۱۱ (متوسط ۲٫۷۵ کلیدواژه در هر خبر)
95
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۱
37
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۴ خبر

آخرین اخبار ایلنا