ایلنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۴۷ کلمه (متوسط ۱۱٫۷۵ کلمه در هر خبر)
83
۴۹۸ نویسه (متوسط ۱۲۴٫۵ نویسه در هر خبر)
37
summary ۶۹ کلمه (متوسط ۱۷٫۲۵ کلمه در هر خبر)
57
۶۴۵ نویسه (متوسط ۱۶۱٫۲۵ نویسه در هر خبر)
89
بدنه ۱٬۲۳۸ کلمه (متوسط ۳۰۹٫۵ کلمه در هر خبر)
37
۱۰٬۶۳۵ نویسه (متوسط ۲٬۶۵۹ نویسه در هر خبر)
61
تعداد کلیدواژه ۱۵ (متوسط ۳٫۷۵ کلیدواژه در هر خبر)
77
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۱
37
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۴ خبر

آخرین اخبار ایلنا