ایلنا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۷ -
تیتر ۱٬۲۳۹ کلمه (متوسط ۱۲٫۷۷ کلمه در هر خبر)
80
۱۱٬۹۲۳ نویسه (متوسط ۱۲۲٫۹۲ نویسه در هر خبر)
38
خلاصه ۲٬۹۰۵ کلمه (متوسط ۲۹٫۹۵ کلمه در هر خبر)
99
۲۶٬۸۷۲ نویسه (متوسط ۲۷۷٫۰۳ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۴۵٬۵۳۲ کلمه (متوسط ۴۶۹٫۴ کلمه در هر خبر)
59
۴۲۷٬۵۳۳ نویسه (متوسط ۴٬۴۰۸ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۲۷۳ (متوسط ۲٫۸۱ کلیدواژه در هر خبر)
94
خبرهای عکس‌دار ۹۷
100
اخبار تغییر یافته ۱۳
66
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۰ خبر
اقتصادی ۱۳ خبر
اجتماعی ۱۵ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۱۳ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۱۹ خبر
استانی ۱۰ خبر

آخرین اخبار ایلنا