ایلنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۲۵ -
تیتر ۳٬۷۴۰ کلمه (متوسط ۱۱٫۵۱ کلمه در هر خبر)
83
۳۵٬۵۶۵ نویسه (متوسط ۱۰۹٫۴۳ نویسه در هر خبر)
47
خلاصه ۸٬۸۱۴ کلمه (متوسط ۲۷٫۱۲ کلمه در هر خبر)
90
۸۱٬۵۳۶ نویسه (متوسط ۲۵۰٫۸۸ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۱۰۹٬۰۱۸ کلمه (متوسط ۳۳۵٫۴۴ کلمه در هر خبر)
40
۱٬۰۲۲٬۶۵۸ نویسه (متوسط ۳٬۱۴۷ نویسه در هر خبر)
74
تعداد کلیدواژه ۹۹۹ (متوسط ۳٫۰۷ کلیدواژه در هر خبر)
89
خبرهای عکس‌دار ۳۲۳
99
اخبار تغییر یافته ۳۹
70
اخبار حذف شده ۲
58
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶۷ خبر
اقتصادی ۴۲ خبر
اجتماعی ۵۲ خبر
بین‌الملل ۲۳ خبر
فرهنگی ۲۱ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۵۸ خبر
استانی ۵۷ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار ایلنا