روزنو

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۵ -
تیتر ۴۸۰ کلمه (متوسط ۸٫۷۳ کلمه در هر خبر)
91
۴٬۶۰۰ نویسه (متوسط ۸۳٫۶۴ نویسه در هر خبر)
64
خلاصه ۷۵۸ کلمه (متوسط ۱۳٫۷۸ کلمه در هر خبر)
45
۶٬۸۴۱ نویسه (متوسط ۱۲۴٫۳۸ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۱۵٬۱۸۴ کلمه (متوسط ۲۷۶٫۰۷ کلمه در هر خبر)
32
۱۳۹٬۶۱۶ نویسه (متوسط ۲٬۵۳۸ نویسه در هر خبر)
58
تعداد کلیدواژه ۸۴ (متوسط ۱٫۵۳ کلیدواژه در هر خبر)
61
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸ خبر
اقتصادی ۹ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
ورزشی ۳۳ خبر
گوناگون ۲ خبر

آخرین اخبار روزنو