تسنیم

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۴۵ -
تیتر ۳٬۹۵۵ کلمه (متوسط ۱۱٫۴۶ کلمه در هر خبر)
83
۳۸٬۱۰۱ نویسه (متوسط ۱۱۰٫۴۴ نویسه در هر خبر)
46
خلاصه ۹٬۲۸۱ کلمه (متوسط ۲۶٫۹ کلمه در هر خبر)
89
۸۵٬۹۱۸ نویسه (متوسط ۲۴۹٫۰۴ نویسه در هر خبر)
78
بدنه ۱۴۱٬۰۱۷ کلمه (متوسط ۴۰۸٫۷۴ کلمه در هر خبر)
51
۱٬۳۳۰٬۷۸۳ نویسه (متوسط ۳٬۸۵۷ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۲۲۱ (متوسط ۰٫۶۴ کلیدواژه در هر خبر)
25
خبرهای عکس‌دار ۳۴۴
99
اخبار تغییر یافته ۶۲
55
اخبار حذف شده ۱
80
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۵ خبر
اقتصادی ۲۶ خبر
اجتماعی ۷ خبر
بین‌الملل ۳۸ خبر
فرهنگی ۱۷ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۴۴ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۱۷۳ خبر

آخرین اخبار تسنیم