تسنیم

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۱۰۱ کلمه (متوسط ۱۲٫۶۲ کلمه در هر خبر)
80
۱٬۰۱۳ نویسه (متوسط ۱۲۶٫۶۲ نویسه در هر خبر)
35
خلاصه ۲۹۴ کلمه (متوسط ۳۶٫۷۵ کلمه در هر خبر)
90
۲٬۶۰۷ نویسه (متوسط ۳۲۵٫۸۸ نویسه در هر خبر)
54
بدنه ۵٬۵۹۵ کلمه (متوسط ۶۹۹٫۳۸ کلمه در هر خبر)
92
۵۴٬۰۹۷ نویسه (متوسط ۶٬۷۶۲ نویسه در هر خبر)
66
تعداد کلیدواژه ۱۹ (متوسط ۲٫۳۸ کلیدواژه در هر خبر)
95
خبرهای عکس‌دار ۸
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
ورزشی ۳ خبر

آخرین اخبار تسنیم