تسنیم

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۳۵ -
تیتر ۶٬۱۳۴ کلمه (متوسط ۱۱٫۴۷ کلمه در هر خبر)
83
۵۹٬۵۴۲ نویسه (متوسط ۱۱۱٫۲۹ نویسه در هر خبر)
45
خلاصه ۱۴٬۹۲۶ کلمه (متوسط ۲۷٫۹ کلمه در هر خبر)
92
۱۳۸٬۸۹۶ نویسه (متوسط ۲۵۹٫۶۲ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۲۶۴٬۳۹۵ کلمه (متوسط ۴۹۴٫۲ کلمه در هر خبر)
63
۲٬۵۲۸٬۶۲۵ نویسه (متوسط ۴٬۷۲۶ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۳۸۵ (متوسط ۰٫۷۲ کلیدواژه در هر خبر)
28
خبرهای عکس‌دار ۵۳۵
100
اخبار تغییر یافته ۱۱۷
45
اخبار حذف شده ۳
62
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۹ خبر
اقتصادی ۴۴ خبر
اجتماعی ۳۸ خبر
بین‌الملل ۵۰ خبر
فرهنگی ۴۲ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۸۹ خبر
گوناگون ۹ خبر
استانی ۲۱۱ خبر

آخرین اخبار تسنیم