تسنیم

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۴ -
تیتر ۶۶۷ کلمه (متوسط ۱۲٫۳۵ کلمه در هر خبر)
81
۶٬۵۵۰ نویسه (متوسط ۱۲۱٫۳ نویسه در هر خبر)
39
خلاصه ۱٬۶۳۳ کلمه (متوسط ۳۰٫۲۴ کلمه در هر خبر)
99
۱۵٬۱۰۶ نویسه (متوسط ۲۷۹٫۷۴ نویسه در هر خبر)
68
بدنه ۲۴٬۲۸۱ کلمه (متوسط ۴۴۹٫۶۵ کلمه در هر خبر)
57
۲۳۴٬۱۳۲ نویسه (متوسط ۴٬۳۳۶ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۸۳ (متوسط ۱٫۵۴ کلیدواژه در هر خبر)
61
خبرهای عکس‌دار ۵۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۵۰
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸ خبر
اقتصادی ۱۰ خبر
اجتماعی ۱۰ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۳ خبر
ورزشی ۶ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۱۴ خبر

آخرین اخبار تسنیم