تسنیم

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۱۵ -
تیتر ۴٬۷۸۴ کلمه (متوسط ۱۱٫۵۳ کلمه در هر خبر)
83
۴۶٬۱۴۳ نویسه (متوسط ۱۱۱٫۱۹ نویسه در هر خبر)
45
خلاصه ۱۱٬۷۷۵ کلمه (متوسط ۲۸٫۳۷ کلمه در هر خبر)
94
۱۱۰٬۱۴۱ نویسه (متوسط ۲۶۵٫۴ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۱۷۴٬۲۰۶ کلمه (متوسط ۴۱۹٫۷۷ کلمه در هر خبر)
52
۱٬۶۵۹٬۵۹۶ نویسه (متوسط ۳٬۹۹۹ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۲۴۶ (متوسط ۰٫۵۹ کلیدواژه در هر خبر)
23
خبرهای عکس‌دار ۴۱۴
99
اخبار تغییر یافته ۹۳
43
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۹ خبر
اقتصادی ۱۷ خبر
اجتماعی ۱۵ خبر
بین‌الملل ۳۶ خبر
فرهنگی ۳۶ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۴۰ خبر
گوناگون ۵ خبر
استانی ۲۴۵ خبر

آخرین اخبار تسنیم