فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۱۱ آذر ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۶ کلمه (متوسط ۱۶ کلمه در هر خبر)
70
۱۴۵ نویسه (متوسط ۱۴۵ نویسه در هر خبر)
23
خلاصه ۲۴ کلمه (متوسط ۲۴ کلمه در هر خبر)
80
۲۱۵ نویسه (متوسط ۲۱۵ نویسه در هر خبر)
89
بدنه ۴۱۰ کلمه (متوسط ۴۱۰ کلمه در هر خبر)
51
۳٬۹۰۰ نویسه (متوسط ۳٬۹۰۰ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو