زومیت

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۵ -
تیتر ۲۷۶ کلمه (متوسط ۱۱٫۰۴ کلمه در هر خبر)
85
۲٬۵۱۷ نویسه (متوسط ۱۰۰٫۶۸ نویسه در هر خبر)
52
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه کلمه (متوسط کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۲ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱۷ خبر
گوناگون ۲ خبر

آخرین اخبار زومیت