زومیت

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۴ -
تیتر ۳۲۶ کلمه (متوسط ۱۳٫۵۸ کلمه در هر خبر)
77
۲٬۸۸۲ نویسه (متوسط ۱۲۰٫۰۸ نویسه در هر خبر)
39
خلاصه ۷۰۳ کلمه (متوسط ۲۹٫۲۹ کلمه در هر خبر)
97
۶٬۲۳۹ نویسه (متوسط ۲۵۹٫۹۶ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۱۱٬۶۵۱ کلمه (متوسط ۴۸۵٫۴۶ کلمه در هر خبر)
62
۱۱۴٬۴۸۵ نویسه (متوسط ۴٬۷۷۰ نویسه در هر خبر)
91
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۷ خبر
علمی-فناوری ۱۷ خبر

آخرین اخبار زومیت