زومیت

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۸ -
تیتر ۳۰۸ کلمه (متوسط ۱۱ کلمه در هر خبر)
85
۲٬۸۷۶ نویسه (متوسط ۱۰۲٫۷۱ نویسه در هر خبر)
51
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه کلمه (متوسط کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۸
100
اخبار تغییر یافته ۱
91
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۳ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱۹ خبر
ورزشی ۱ خبر
گوناگون ۳ خبر

آخرین اخبار زومیت