روزنامه ستاره‌صبح

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۴۳ کلمه (متوسط ۷٫۱۷ کلمه در هر خبر)
96
۳۸۴ نویسه (متوسط ۶۴ نویسه در هر خبر)
77
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱٬۹۸۳ کلمه (متوسط ۳۳۰٫۵ کلمه در هر خبر)
40
۱۹٬۸۱۱ نویسه (متوسط ۳٬۳۰۲ نویسه در هر خبر)
78
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر

آخرین اخبار روزنامه ستاره‌صبح