رسا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۹ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۹ کلمه (متوسط ۹٫۵ کلمه در هر خبر)
89
۱۷۵ نویسه (متوسط ۸۷٫۵ نویسه در هر خبر)
61
خلاصه ۶۲ کلمه (متوسط ۳۱ کلمه در هر خبر)
98
۵۲۴ نویسه (متوسط ۲۶۲ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۵۴۱ کلمه (متوسط ۲۷۰٫۵ کلمه در هر خبر)
31
۵٬۳۱۱ نویسه (متوسط ۲٬۶۵۶ نویسه در هر خبر)
61
تعداد کلیدواژه ۶ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر

آخرین اخبار رسا