رسا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۴ کلمه (متوسط ۴ کلمه در هر خبر)
60
۳۱ نویسه (متوسط ۳۱ نویسه در هر خبر)
99
خلاصه ۲۸ کلمه (متوسط ۲۸ کلمه در هر خبر)
93
۲۵۰ نویسه (متوسط ۲۵۰ نویسه در هر خبر)
78
بدنه کلمه (متوسط کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۶ (متوسط ۶ کلیدواژه در هر خبر)
36
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر

آخرین اخبار رسا

  • امروز ۰۰:۰۰ [رسا]

    ایام الله بخش اول

    مجموعه عکس پیش روز گزیده‌ای از مبارزه ملت بزرگ ایران اسلامی در برابر طاغوت پهلوی است که به مناسبت ایام الله دهه مبارکه فجر بازنشر می‌شود.