رسا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰ -
تیتر ۸۵ کلمه (متوسط ۸٫۵ کلمه در هر خبر)
92
۸۰۲ نویسه (متوسط ۸۰٫۲ نویسه در هر خبر)
66
خلاصه ۲۷۲ کلمه (متوسط ۲۷٫۲ کلمه در هر خبر)
90
۲٬۳۹۱ نویسه (متوسط ۲۳۹٫۱ نویسه در هر خبر)
81
بدنه ۷٬۳۵۳ کلمه (متوسط ۷۳۵٫۳ کلمه در هر خبر)
97
۶۵٬۹۹۱ نویسه (متوسط ۶٬۵۹۹ نویسه در هر خبر)
68
تعداد کلیدواژه ۴۰ (متوسط ۴ کلیدواژه در هر خبر)
72
خبرهای عکس‌دار ۱۰
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
فرهنگی ۶ خبر

آخرین اخبار رسا