رسا

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۵ -
تیتر ۷۷۸ کلمه (متوسط ۹٫۱۵ کلمه در هر خبر)
90
۷٬۳۵۳ نویسه (متوسط ۸۶٫۵۱ نویسه در هر خبر)
62
خلاصه ۲٬۶۰۰ کلمه (متوسط ۳۰٫۵۹ کلمه در هر خبر)
99
۲۳٬۷۲۳ نویسه (متوسط ۲۷۹٫۰۹ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۵۰٬۰۷۹ کلمه (متوسط ۵۸۹٫۱۶ کلمه در هر خبر)
77
۴۶۳٬۹۱۳ نویسه (متوسط ۵٬۴۵۸ نویسه در هر خبر)
83
تعداد کلیدواژه ۳۰۰ (متوسط ۳٫۵۳ کلیدواژه در هر خبر)
81
خبرهای عکس‌دار ۸۰
94
اخبار تغییر یافته ۵
85
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۲ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱۰ خبر
بین‌الملل ۱۴ خبر
فرهنگی ۱۵ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۱۱ خبر

آخرین اخبار رسا