رسا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۶۴ کلمه (متوسط ۱۰٫۶۷ کلمه در هر خبر)
86
۶۲۲ نویسه (متوسط ۱۰۳٫۶۷ نویسه در هر خبر)
50
خلاصه ۱۳۸ کلمه (متوسط ۲۳ کلمه در هر خبر)
76
۱٬۳۵۷ نویسه (متوسط ۲۲۶٫۱۷ نویسه در هر خبر)
85
بدنه ۴٬۶۰۴ کلمه (متوسط ۷۶۷٫۳۳ کلمه در هر خبر)
97
۴۲٬۱۵۳ نویسه (متوسط ۷٬۰۲۶ نویسه در هر خبر)
63
تعداد کلیدواژه ۲۰ (متوسط ۳٫۳۳ کلیدواژه در هر خبر)
84
خبرهای عکس‌دار ۶
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اجتماعی ۳ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار رسا