قدس آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۲ -
تیتر ۸۱۳ کلمه (متوسط ۹٫۹۱ کلمه در هر خبر)
88
۷٬۶۶۳ نویسه (متوسط ۹۳٫۴۵ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۲٬۷۹۱ کلمه (متوسط ۳۴٫۰۴ کلمه در هر خبر)
94
۲۵٬۷۰۴ نویسه (متوسط ۳۱۳٫۴۶ نویسه در هر خبر)
58
بدنه ۴۰٬۹۰۲ کلمه (متوسط ۴۹۸٫۸ کلمه در هر خبر)
64
۳۸۷٬۵۷۵ نویسه (متوسط ۴٬۷۲۷ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۱۸۹ (متوسط ۲٫۳ کلیدواژه در هر خبر)
92
خبرهای عکس‌دار ۸۲
100
اخبار تغییر یافته ۴
87
اخبار حذف شده ۱
18
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۱۹ خبر
بین‌الملل ۵ خبر
فرهنگی ۱۴ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۶ خبر
استانی ۲۶ خبر

آخرین اخبار قدس آنلاین