قدس آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۰۷ -
تیتر ۳٬۳۶۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۹۵ کلمه در هر خبر)
85
۳۲٬۳۹۶ نویسه (متوسط ۱۰۵٫۵۲ نویسه در هر خبر)
49
خلاصه ۸٬۹۸۸ کلمه (متوسط ۲۹٫۲۸ کلمه در هر خبر)
97
۸۳٬۲۹۶ نویسه (متوسط ۲۷۱٫۳۲ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۱۱۲٬۷۹۳ کلمه (متوسط ۳۶۷٫۴ کلمه در هر خبر)
45
۱٬۰۶۷٬۴۲۶ نویسه (متوسط ۳٬۴۷۷ نویسه در هر خبر)
83
تعداد کلیدواژه ۶۹۸ (متوسط ۲٫۲۷ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۳۰۷
100
اخبار تغییر یافته ۳۵
71
اخبار حذف شده ۱
78
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۶ خبر
اقتصادی ۴۰ خبر
اجتماعی ۴۱ خبر
بین‌الملل ۴۰ خبر
فرهنگی ۲۶ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۲۵ خبر
استانی ۷۱ خبر
فیلم ۱۷ خبر

آخرین اخبار قدس آنلاین