قدس آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۷ -
تیتر ۴۶۷ کلمه (متوسط ۹٫۹۴ کلمه در هر خبر)
88
۴٬۴۹۴ نویسه (متوسط ۹۵٫۶۲ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۱٬۳۰۸ کلمه (متوسط ۲۷٫۸۳ کلمه در هر خبر)
92
۱۲٬۲۵۸ نویسه (متوسط ۲۶۰٫۸۱ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۲۱٬۶۱۹ کلمه (متوسط ۴۵۹٫۹۸ کلمه در هر خبر)
58
۲۰۵٬۴۴۶ نویسه (متوسط ۴٬۳۷۱ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۸۷ (متوسط ۱٫۸۵ کلیدواژه در هر خبر)
74
خبرهای عکس‌دار ۴۷
100
اخبار تغییر یافته ۵
73
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۲۲ خبر
بین‌الملل ۶ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۳ خبر
استانی ۷ خبر

آخرین اخبار قدس آنلاین