قدس آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳۶ -
تیتر ۱٬۳۶۳ کلمه (متوسط ۱۰٫۰۲ کلمه در هر خبر)
88
۱۳٬۱۴۶ نویسه (متوسط ۹۶٫۶۶ نویسه در هر خبر)
55
خلاصه ۴٬۱۵۱ کلمه (متوسط ۳۰٫۵۲ کلمه در هر خبر)
99
۳۸٬۰۹۰ نویسه (متوسط ۲۸۰٫۰۷ نویسه در هر خبر)
68
بدنه ۷۲٬۹۶۱ کلمه (متوسط ۵۳۶٫۴۸ کلمه در هر خبر)
69
۶۷۵٬۹۰۵ نویسه (متوسط ۴٬۹۷۰ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۳۸۷ (متوسط ۲٫۸۵ کلیدواژه در هر خبر)
93
خبرهای عکس‌دار ۱۳۵
99
اخبار تغییر یافته ۶
88
اخبار حذف شده ۱
50
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۶ خبر
اقتصادی ۱۷ خبر
اجتماعی ۱۳ خبر
بین‌الملل ۱۷ خبر
فرهنگی ۱۹ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۹ خبر
استانی ۳۲ خبر

آخرین اخبار قدس آنلاین