پرزیدنت

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۶۹ کلمه (متوسط ۱۷٫۲۵ کلمه در هر خبر)
66
۶۸۱ نویسه (متوسط ۱۷۰٫۲۵ نویسه در هر خبر)
6
خلاصه ۱۱۹ کلمه (متوسط ۲۹٫۷۵ کلمه در هر خبر)
99
۱٬۱۰۵ نویسه (متوسط ۲۷۶٫۲۵ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۶۲۵ کلمه (متوسط ۱۵۶٫۲۵ کلمه در هر خبر)
15
۶٬۰۹۳ نویسه (متوسط ۱٬۵۲۳ نویسه در هر خبر)
31
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
75
اخبار تغییر یافته ۱
37
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار پرزیدنت