پرزیدنت

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۵۷ کلمه (متوسط ۱۹ کلمه در هر خبر)
61
۵۲۷ نویسه (متوسط ۱۷۵٫۶۷ نویسه در هر خبر)
2
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۶ کلمه (متوسط ۲ کلمه در هر خبر)
0
۱۸ نویسه (متوسط ۶ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۸ (متوسط ۲٫۶۷ کلیدواژه در هر خبر)
96
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر

آخرین اخبار پرزیدنت