پرزیدنت

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۱۵۷ کلمه (متوسط ۳۱٫۴ کلمه در هر خبر)
25
۱٬۴۶۳ نویسه (متوسط ۲۹۲٫۶ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۱۴۰ کلمه (متوسط ۲۸ کلمه در هر خبر)
93
۱٬۳۰۵ نویسه (متوسط ۲۶۱ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۸٬۶۹۷ کلمه (متوسط ۱٬۷۳۹٫۴ کلمه در هر خبر)
0
۸۰٬۴۷۹ نویسه (متوسط ۱۶٬۰۹۶ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۱۱ (متوسط ۲٫۲ کلیدواژه در هر خبر)
88
خبرهای عکس‌دار ۵
100
اخبار تغییر یافته ۱
50
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۱ خبر

آخرین اخبار پرزیدنت