پرزیدنت

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۸۷ کلمه (متوسط ۴۳٫۵ کلمه در هر خبر)
0
۷۷۹ نویسه (متوسط ۳۸۹٫۵ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۶۷ کلمه (متوسط ۳۳٫۵ کلمه در هر خبر)
95
۶۰۹ نویسه (متوسط ۳۰۴٫۵ نویسه در هر خبر)
61
بدنه ۷۰۸ کلمه (متوسط ۳۵۴ کلمه در هر خبر)
43
۶٬۶۲۴ نویسه (متوسط ۳٬۳۱۲ نویسه در هر خبر)
78
تعداد کلیدواژه ۴ (متوسط ۲ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر

آخرین اخبار پرزیدنت