میزان

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۱۲۴ کلمه (متوسط ۱۷٫۷۱ کلمه در هر خبر)
65
۱٬۲۲۸ نویسه (متوسط ۱۷۵٫۴۳ نویسه در هر خبر)
3
خلاصه ۱۷۴ کلمه (متوسط ۲۴٫۸۶ کلمه در هر خبر)
82
۱٬۶۷۳ نویسه (متوسط ۲۳۹ نویسه در هر خبر)
81
بدنه ۲٬۹۳۹ کلمه (متوسط ۴۱۹٫۸۶ کلمه در هر خبر)
52
۲۸٬۷۴۲ نویسه (متوسط ۴٬۱۰۶ نویسه در هر خبر)
99
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۱
64
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۳ خبر

آخرین اخبار میزان