مشرق

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲ -
تیتر ۱۲۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۱٬۱۵۶ نویسه (متوسط ۹۶٫۳۳ نویسه در هر خبر)
55
خلاصه ۲۴۲ کلمه (متوسط ۲۰٫۱۷ کلمه در هر خبر)
67
۲٬۲۹۶ نویسه (متوسط ۱۹۱٫۳۳ نویسه در هر خبر)
96
بدنه ۴٬۸۹۸ کلمه (متوسط ۴۰۸٫۱۷ کلمه در هر خبر)
51
۴۶٬۳۱۱ نویسه (متوسط ۳٬۸۵۹ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۶۴ (متوسط ۵٫۳۳ کلیدواژه در هر خبر)
48
خبرهای عکس‌دار ۱۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
ورزشی ۲ خبر
عکس ۲ خبر

آخرین اخبار مشرق