مشرق

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳۰ -
تیتر ۱٬۲۲۹ کلمه (متوسط ۹٫۴۵ کلمه در هر خبر)
89
۱۱٬۶۵۵ نویسه (متوسط ۸۹٫۶۵ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۲٬۱۵۲ کلمه (متوسط ۱۶٫۵۵ کلمه در هر خبر)
55
۱۹٬۹۲۵ نویسه (متوسط ۱۵۳٫۲۷ نویسه در هر خبر)
85
بدنه ۲۰٬۹۶۸ کلمه (متوسط ۱۶۱٫۲۹ کلمه در هر خبر)
15
۱۹۷٬۶۹۴ نویسه (متوسط ۱٬۵۲۱ نویسه در هر خبر)
31
تعداد کلیدواژه ۵۴۴ (متوسط ۴٫۱۸ کلیدواژه در هر خبر)
69
خبرهای عکس‌دار ۱۳۰
100
اخبار تغییر یافته ۱۰
80
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۷ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۱۱ خبر
بین‌الملل ۲۸ خبر
فرهنگی ۵ خبر
ورزشی ۱۰ خبر
عکس ۱۳ خبر
فیلم ۲۴ خبر

آخرین اخبار مشرق