مشرق

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۸ -
تیتر ۳۱۴ کلمه (متوسط ۸٫۲۶ کلمه در هر خبر)
93
۲٬۹۳۴ نویسه (متوسط ۷۷٫۲۱ نویسه در هر خبر)
68
خلاصه ۷۸۶ کلمه (متوسط ۲۰٫۶۸ کلمه در هر خبر)
68
۷٬۰۷۸ نویسه (متوسط ۱۸۶٫۲۶ نویسه در هر خبر)
98
بدنه ۱۰٬۰۲۱ کلمه (متوسط ۲۶۳٫۷۱ کلمه در هر خبر)
30
۹۴٬۲۳۴ نویسه (متوسط ۲٬۴۸۰ نویسه در هر خبر)
57
تعداد کلیدواژه ۱۶۲ (متوسط ۴٫۲۶ کلیدواژه در هر خبر)
67
خبرهای عکس‌دار ۳۸
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اجتماعی ۱۰ خبر
بین‌الملل ۹ خبر
فرهنگی ۲ خبر
ورزشی ۲ خبر
عکس ۲ خبر
فیلم ۴ خبر

آخرین اخبار مشرق