مشرق

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰ -
تیتر ۸۸ کلمه (متوسط ۸٫۸ کلمه در هر خبر)
91
۷۸۷ نویسه (متوسط ۷۸٫۷ نویسه در هر خبر)
67
خلاصه ۲۰۳ کلمه (متوسط ۲۰٫۳ کلمه در هر خبر)
67
۱٬۸۳۷ نویسه (متوسط ۱۸۳٫۷ نویسه در هر خبر)
98
بدنه ۲٬۳۴۷ کلمه (متوسط ۲۳۴٫۷ کلمه در هر خبر)
26
۲۲٬۴۲۶ نویسه (متوسط ۲٬۲۴۳ نویسه در هر خبر)
50
تعداد کلیدواژه ۴۹ (متوسط ۴٫۹ کلیدواژه در هر خبر)
56
خبرهای عکس‌دار ۱۰
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
ورزشی ۴ خبر

آخرین اخبار مشرق