مشرق

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۶۴ -
تیتر ۱٬۴۰۴ کلمه (متوسط ۸٫۵۶ کلمه در هر خبر)
92
۱۳٬۲۳۱ نویسه (متوسط ۸۰٫۶۸ نویسه در هر خبر)
66
خلاصه ۳٬۶۱۸ کلمه (متوسط ۲۲٫۰۶ کلمه در هر خبر)
73
۳۲٬۷۸۳ نویسه (متوسط ۱۹۹٫۹ نویسه در هر خبر)
93
بدنه ۷۰٬۸۳۸ کلمه (متوسط ۴۳۱٫۹۴ کلمه در هر خبر)
54
۶۶۴٬۸۳۴ نویسه (متوسط ۴٬۰۵۴ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۷۴۳ (متوسط ۴٫۵۳ کلیدواژه در هر خبر)
63
خبرهای عکس‌دار ۱۶۴
100
اخبار تغییر یافته ۲
96
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۶ خبر
اقتصادی ۲۵ خبر
اجتماعی ۴۲ خبر
بین‌الملل ۲۹ خبر
فرهنگی ۸ خبر
ورزشی ۱۷ خبر
عکس ۱۲ خبر
فیلم ۱۵ خبر

آخرین اخبار مشرق