مشرق

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۸۶ -
تیتر ۲٬۴۴۰ کلمه (متوسط ۸٫۵۳ کلمه در هر خبر)
92
۲۳٬۶۷۶ نویسه (متوسط ۸۲٫۷۸ نویسه در هر خبر)
64
خلاصه ۵٬۱۷۱ کلمه (متوسط ۱۸٫۰۸ کلمه در هر خبر)
60
۴۸٬۵۳۵ نویسه (متوسط ۱۶۹٫۷ نویسه در هر خبر)
94
بدنه ۸۹٬۰۳۹ کلمه (متوسط ۳۱۱٫۳۳ کلمه در هر خبر)
37
۸۴۱٬۰۴۹ نویسه (متوسط ۲٬۹۴۱ نویسه در هر خبر)
69
تعداد کلیدواژه ۱٬۶۴۱ (متوسط ۵٫۷۴ کلیدواژه در هر خبر)
41
خبرهای عکس‌دار ۲۸۵
99
اخبار تغییر یافته ۷
93
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶۷ خبر
اقتصادی ۳۴ خبر
اجتماعی ۱۳ خبر
بین‌الملل ۴۹ خبر
فرهنگی ۶ خبر
ورزشی ۴۱ خبر
گوناگون ۳ خبر
عکس ۴۲ خبر
فیلم ۳۱ خبر

آخرین اخبار مشرق