مشرق

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۶ -
تیتر ۴۶۲ کلمه (متوسط ۸٫۲۵ کلمه در هر خبر)
93
۴٬۳۹۳ نویسه (متوسط ۷۸٫۴۵ نویسه در هر خبر)
67
خلاصه ۱٬۱۵۴ کلمه (متوسط ۲۰٫۶۱ کلمه در هر خبر)
68
۱۰٬۷۶۲ نویسه (متوسط ۱۹۲٫۱۸ نویسه در هر خبر)
96
بدنه ۱۳٬۲۷۱ کلمه (متوسط ۲۳۶٫۹۸ کلمه در هر خبر)
26
۱۲۳٬۳۶۴ نویسه (متوسط ۲٬۲۰۳ نویسه در هر خبر)
49
تعداد کلیدواژه ۲۳۵ (متوسط ۴٫۲ کلیدواژه در هر خبر)
69
خبرهای عکس‌دار ۵۶
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۹ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۴ خبر
ورزشی ۲۲ خبر
عکس ۱۱ خبر
فیلم ۴ خبر

آخرین اخبار مشرق