خبرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۸۹ -
تیتر ۲٬۹۱۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۰۷ کلمه در هر خبر)
88
۲۷٬۸۷۳ نویسه (متوسط ۹۶٫۴۵ نویسه در هر خبر)
55
خلاصه ۹٬۶۱۷ کلمه (متوسط ۳۳٫۲۸ کلمه در هر خبر)
95
۸۸٬۶۲۶ نویسه (متوسط ۳۰۶٫۶۶ نویسه در هر خبر)
60
بدنه ۱۰۵٬۰۴۷ کلمه (متوسط ۳۶۳٫۴۸ کلمه در هر خبر)
44
۹۶۸٬۵۱۱ نویسه (متوسط ۳٬۳۵۱ نویسه در هر خبر)
79
تعداد کلیدواژه ۶۷۷ (متوسط ۲٫۳۴ کلیدواژه در هر خبر)
93
خبرهای عکس‌دار ۲۸۲
97
اخبار تغییر یافته ۲۵
78
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۴ خبر
اقتصادی ۳۷ خبر
اجتماعی ۴۲ خبر
بین‌الملل ۲۰ خبر
فرهنگی ۱۹ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۴۵ خبر
استانی ۴۲ خبر
عکس ۹ خبر
فیلم ۳۰ خبر

آخرین اخبار خبرآنلاین