خبرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸۳ -
تیتر ۲٬۲۰۹ کلمه (متوسط ۱۲٫۰۷ کلمه در هر خبر)
82
۲۱٬۳۴۳ نویسه (متوسط ۱۱۶٫۶۳ نویسه در هر خبر)
42
خلاصه ۵٬۵۶۸ کلمه (متوسط ۳۰٫۴۳ کلمه در هر خبر)
99
۵۱٬۰۲۹ نویسه (متوسط ۲۷۸٫۸۵ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۵۳٬۷۲۱ کلمه (متوسط ۲۹۳٫۵۶ کلمه در هر خبر)
34
۵۰۷٬۰۴۷ نویسه (متوسط ۲٬۷۷۱ نویسه در هر خبر)
64
تعداد کلیدواژه ۶۶۷ (متوسط ۳٫۶۴ کلیدواژه در هر خبر)
79
خبرهای عکس‌دار ۱۸۲
99
اخبار تغییر یافته ۱۹
74
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۷ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۳۰ خبر
بین‌الملل ۱۹ خبر
فرهنگی ۷ خبر
علمی-فناوری ۱۰ خبر
ورزشی ۲۶ خبر
استانی ۳ خبر
عکس ۷ خبر
فیلم ۴۷ خبر

آخرین اخبار خبرآنلاین