خبرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۷۰ -
تیتر ۱٬۹۷۷ کلمه (متوسط ۱۱٫۶۳ کلمه در هر خبر)
83
۱۸٬۹۲۱ نویسه (متوسط ۱۱۱٫۳ نویسه در هر خبر)
45
خلاصه ۵٬۴۸۵ کلمه (متوسط ۳۲٫۲۶ کلمه در هر خبر)
96
۵۰٬۸۹۶ نویسه (متوسط ۲۹۹٫۳۹ نویسه در هر خبر)
62
بدنه ۶۲٬۲۳۸ کلمه (متوسط ۳۶۶٫۱۱ کلمه در هر خبر)
45
۵۸۵٬۷۳۱ نویسه (متوسط ۳٬۴۴۵ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۴۱۰ (متوسط ۲٫۴۱ کلیدواژه در هر خبر)
96
خبرهای عکس‌دار ۱۶۹
99
اخبار تغییر یافته ۹
86
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۸ خبر
اقتصادی ۱۷ خبر
اجتماعی ۱۵ خبر
بین‌الملل ۱۹ خبر
فرهنگی ۱۱ خبر
علمی-فناوری ۱۲ خبر
ورزشی ۲۵ خبر
استانی ۳۲ خبر
عکس ۴ خبر
فیلم ۱۷ خبر

آخرین اخبار خبرآنلاین