خبرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۵۳ -
تیتر ۲٬۵۳۹ کلمه (متوسط ۱۰٫۰۴ کلمه در هر خبر)
88
۲۴٬۰۸۹ نویسه (متوسط ۹۵٫۲۱ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۷٬۸۵۷ کلمه (متوسط ۳۱٫۰۶ کلمه در هر خبر)
98
۷۲٬۸۹۳ نویسه (متوسط ۲۸۸٫۱۱ نویسه در هر خبر)
66
بدنه ۱۰۳٬۶۰۲ کلمه (متوسط ۴۰۹٫۴۹ کلمه در هر خبر)
51
۹۵۴٬۴۹۰ نویسه (متوسط ۳٬۷۷۳ نویسه در هر خبر)
90
تعداد کلیدواژه ۶۲۵ (متوسط ۲٫۴۷ کلیدواژه در هر خبر)
98
خبرهای عکس‌دار ۲۵۱
99
اخبار تغییر یافته ۱۶
84
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۸ خبر
اقتصادی ۲۴ خبر
اجتماعی ۳۸ خبر
بین‌الملل ۲۶ خبر
فرهنگی ۲۲ خبر
ورزشی ۳۴ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۴۲ خبر
عکس ۹ خبر
فیلم ۱۹ خبر

آخرین اخبار خبرآنلاین