خبرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸ -
تیتر ۱۸۶ کلمه (متوسط ۱۰٫۳۳ کلمه در هر خبر)
87
۱٬۸۵۹ نویسه (متوسط ۱۰۳٫۲۸ نویسه در هر خبر)
51
خلاصه ۴۵۵ کلمه (متوسط ۲۵٫۲۸ کلمه در هر خبر)
84
۴٬۳۶۱ نویسه (متوسط ۲۴۲٫۲۸ نویسه در هر خبر)
80
بدنه ۴٬۳۲۰ کلمه (متوسط ۲۴۰ کلمه در هر خبر)
27
۳۹٬۸۴۲ نویسه (متوسط ۲٬۲۱۳ نویسه در هر خبر)
50
تعداد کلیدواژه ۵۱ (متوسط ۲٫۸۳ کلیدواژه در هر خبر)
93
خبرهای عکس‌دار ۱۸
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اجتماعی ۱ خبر
ورزشی ۷ خبر
فیلم ۸ خبر

آخرین اخبار خبرآنلاین