خبرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۱۱۶ کلمه (متوسط ۱۲٫۸۹ کلمه در هر خبر)
79
۱٬۱۳۸ نویسه (متوسط ۱۲۶٫۴۴ نویسه در هر خبر)
35
خلاصه ۳۲۳ کلمه (متوسط ۳۵٫۸۹ کلمه در هر خبر)
91
۳٬۰۰۴ نویسه (متوسط ۳۳۳٫۷۸ نویسه در هر خبر)
51
بدنه ۳٬۱۷۷ کلمه (متوسط ۳۵۳ کلمه در هر خبر)
43
۳۰٬۷۰۶ نویسه (متوسط ۳٬۴۱۲ نویسه در هر خبر)
81
تعداد کلیدواژه ۲۴ (متوسط ۲٫۶۷ کلیدواژه در هر خبر)
96
خبرهای عکس‌دار ۹
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
بین‌الملل ۳ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۲ خبر
فیلم ۳ خبر

آخرین اخبار خبرآنلاین