خبرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۶ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۷ -
تیتر ۸۴۰ کلمه (متوسط ۱۲٫۵۴ کلمه در هر خبر)
80
۷٬۹۷۱ نویسه (متوسط ۱۱۸٫۹۷ نویسه در هر خبر)
40
خلاصه ۲٬۱۸۳ کلمه (متوسط ۳۲٫۵۸ کلمه در هر خبر)
96
۱۹٬۶۷۱ نویسه (متوسط ۲۹۳٫۶ نویسه در هر خبر)
64
بدنه ۳۰٬۶۴۰ کلمه (متوسط ۴۵۷٫۳۱ کلمه در هر خبر)
58
۲۹۰٬۵۶۸ نویسه (متوسط ۴٬۳۳۷ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۱۹۷ (متوسط ۲٫۹۴ کلیدواژه در هر خبر)
91
خبرهای عکس‌دار ۶۵
97
اخبار تغییر یافته ۲
92
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۱۱ خبر
بین‌الملل ۷ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۸ خبر
ورزشی ۷ خبر
استانی ۳ خبر
عکس ۳ خبر
فیلم ۱۰ خبر

آخرین اخبار خبرآنلاین