خبرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۱ -
تیتر ۱٬۰۵۳ کلمه (متوسط ۱۱٫۵۷ کلمه در هر خبر)
83
۱۰٬۰۹۹ نویسه (متوسط ۱۱۰٫۹۸ نویسه در هر خبر)
46
خلاصه ۲٬۹۰۳ کلمه (متوسط ۳۱٫۹ کلمه در هر خبر)
97
۲۶٬۶۳۲ نویسه (متوسط ۲۹۲٫۶۶ نویسه در هر خبر)
64
بدنه ۳۷٬۱۰۱ کلمه (متوسط ۴۰۷٫۷ کلمه در هر خبر)
51
۳۴۷٬۸۱۵ نویسه (متوسط ۳٬۸۲۲ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۲۵۳ (متوسط ۲٫۷۸ کلیدواژه در هر خبر)
94
خبرهای عکس‌دار ۹۰
98
اخبار تغییر یافته ۲
94
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۱۲ خبر
بین‌الملل ۸ خبر
فرهنگی ۷ خبر
علمی-فناوری ۱۰ خبر
ورزشی ۱۱ خبر
عکس ۳ خبر
فیلم ۲۴ خبر

آخرین اخبار خبرآنلاین