خبرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۹ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۲۳ کلمه (متوسط ۷٫۶۷ کلمه در هر خبر)
95
۲۱۲ نویسه (متوسط ۷۰٫۶۷ نویسه در هر خبر)
72
خلاصه ۹۵ کلمه (متوسط ۳۱٫۶۷ کلمه در هر خبر)
97
۸۷۲ نویسه (متوسط ۲۹۰٫۶۷ نویسه در هر خبر)
65
بدنه ۱٬۰۴۰ کلمه (متوسط ۳۴۶٫۶۷ کلمه در هر خبر)
42
۹٬۷۶۳ نویسه (متوسط ۳٬۲۵۴ نویسه در هر خبر)
77
تعداد کلیدواژه ۶ (متوسط ۲ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر

آخرین اخبار خبرآنلاین