خبرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۲۰ -
تیتر ۳٬۳۸۴ کلمه (متوسط ۱۰٫۵۸ کلمه در هر خبر)
86
۳۲٬۲۵۷ نویسه (متوسط ۱۰۰٫۸ نویسه در هر خبر)
52
خلاصه ۱۰٬۰۲۹ کلمه (متوسط ۳۱٫۳۴ کلمه در هر خبر)
98
۹۲٬۷۴۶ نویسه (متوسط ۲۸۹٫۸۳ نویسه در هر خبر)
65
بدنه ۱۰۴٬۵۳۳ کلمه (متوسط ۳۲۶٫۶۷ کلمه در هر خبر)
39
۹۷۹٬۷۷۳ نویسه (متوسط ۳٬۰۶۲ نویسه در هر خبر)
72
تعداد کلیدواژه ۸۰۳ (متوسط ۲٫۵۱ کلیدواژه در هر خبر)
99
خبرهای عکس‌دار ۳۱۹
99
اخبار تغییر یافته ۲۷
78
اخبار حذف شده ۱
79
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۵ خبر
اقتصادی ۴۷ خبر
اجتماعی ۳۹ خبر
بین‌الملل ۳۴ خبر
فرهنگی ۲۴ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۵۱ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۴۰ خبر
عکس ۸ خبر
فیلم ۳۷ خبر

آخرین اخبار خبرآنلاین