کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۹ -
تیتر ۵۰۵ کلمه (متوسط ۱۰٫۳۱ کلمه در هر خبر)
87
۵٬۱۲۴ نویسه (متوسط ۱۰۴٫۵۷ نویسه در هر خبر)
50
خلاصه ۱٬۲۸۷ کلمه (متوسط ۲۶٫۲۷ کلمه در هر خبر)
87
۱۲٬۶۷۳ نویسه (متوسط ۲۵۸٫۶۳ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۹٬۷۳۸ کلمه (متوسط ۱۹۸٫۷۳ کلمه در هر خبر)
21
۹۵٬۸۵۵ نویسه (متوسط ۱٬۹۵۶ نویسه در هر خبر)
43
تعداد کلیدواژه ۶۵ (متوسط ۱٫۳۳ کلیدواژه در هر خبر)
53
خبرهای عکس‌دار ۴۹
100
اخبار تغییر یافته ۴
79
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۳ خبر
استانی ۴۶ خبر

آخرین اخبار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان