کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۵۶ کلمه (متوسط ۹٫۳۳ کلمه در هر خبر)
90
۵۶۹ نویسه (متوسط ۹۴٫۸۳ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۱۲۳ کلمه (متوسط ۲۰٫۵ کلمه در هر خبر)
68
۱٬۲۲۳ نویسه (متوسط ۲۰۳٫۸۳ نویسه در هر خبر)
92
بدنه ۱٬۴۸۰ کلمه (متوسط ۲۴۶٫۶۷ کلمه در هر خبر)
28
۱۴٬۲۵۹ نویسه (متوسط ۲٬۳۷۶ نویسه در هر خبر)
54
تعداد کلیدواژه ۹ (متوسط ۱٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
60
خبرهای عکس‌دار ۶
100
اخبار تغییر یافته ۱
58
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
استانی ۶ خبر

آخرین اخبار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان