کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱ -
تیتر ۱۱۳ کلمه (متوسط ۱۰٫۲۷ کلمه در هر خبر)
87
۱٬۱۳۵ نویسه (متوسط ۱۰۳٫۱۸ نویسه در هر خبر)
51
خلاصه ۲۸۴ کلمه (متوسط ۲۵٫۸۲ کلمه در هر خبر)
86
۲٬۸۱۸ نویسه (متوسط ۲۵۶٫۱۸ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۳٬۷۵۳ کلمه (متوسط ۳۴۱٫۱۸ کلمه در هر خبر)
41
۳۶٬۹۶۷ نویسه (متوسط ۳٬۳۶۱ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۱۵ (متوسط ۱٫۳۶ کلیدواژه در هر خبر)
54
خبرهای عکس‌دار ۱۱
100
اخبار تغییر یافته ۲
54
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۲ خبر
استانی ۹ خبر

آخرین اخبار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان