کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۸۲ کلمه (متوسط ۱۶٫۴ کلمه در هر خبر)
69
۸۰۵ نویسه (متوسط ۱۶۱ نویسه در هر خبر)
12
خلاصه ۱۴۸ کلمه (متوسط ۲۹٫۶ کلمه در هر خبر)
98
۱٬۴۴۸ نویسه (متوسط ۲۸۹٫۶ نویسه در هر خبر)
65
بدنه ۷۲۳ کلمه (متوسط ۱۴۴٫۶ کلمه در هر خبر)
13
۶٬۶۱۵ نویسه (متوسط ۱٬۳۲۳ نویسه در هر خبر)
26
تعداد کلیدواژه ۹ (متوسط ۱٫۸ کلیدواژه در هر خبر)
72
خبرهای عکس‌دار ۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
استانی ۵ خبر

آخرین اخبار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان