کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۸ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۳۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۳۲۲ نویسه (متوسط ۱۰۷٫۳۳ نویسه در هر خبر)
48
خلاصه ۵۶ کلمه (متوسط ۱۸٫۶۷ کلمه در هر خبر)
62
۵۵۱ نویسه (متوسط ۱۸۳٫۶۷ نویسه در هر خبر)
98
بدنه ۸۹ کلمه (متوسط ۲۹٫۶۷ کلمه در هر خبر)
0
۸۰۶ نویسه (متوسط ۲۶۹ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۶ (متوسط ۲ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان