کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۵ کلمه (متوسط ۵ کلمه در هر خبر)
80
۴۶ نویسه (متوسط ۴۶ نویسه در هر خبر)
89
خلاصه ۳۵ کلمه (متوسط ۳۵ کلمه در هر خبر)
92
۳۵۳ نویسه (متوسط ۳۵۳ نویسه در هر خبر)
45
بدنه کلمه (متوسط کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۴ (متوسط ۴ کلیدواژه در هر خبر)
72
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان