کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۳۴ کلمه (متوسط ۱۱٫۳۳ کلمه در هر خبر)
84
۳۵۲ نویسه (متوسط ۱۱۷٫۳۳ نویسه در هر خبر)
41
خلاصه ۴۹ کلمه (متوسط ۱۶٫۳۳ کلمه در هر خبر)
54
۴۹۷ نویسه (متوسط ۱۶۵٫۶۷ نویسه در هر خبر)
92
بدنه ۵۳۲ کلمه (متوسط ۱۷۷٫۳۳ کلمه در هر خبر)
18
۵٬۱۷۴ نویسه (متوسط ۱٬۷۲۵ نویسه در هر خبر)
37
تعداد کلیدواژه ۴ (متوسط ۱٫۳۳ کلیدواژه در هر خبر)
53
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان