جماران

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۸۹ کلمه (متوسط ۱۱٫۱۲ کلمه در هر خبر)
84
۸۶۶ نویسه (متوسط ۱۰۸٫۲۵ نویسه در هر خبر)
47
خلاصه ۲۲۱ کلمه (متوسط ۲۷٫۶۲ کلمه در هر خبر)
92
۱٬۹۵۳ نویسه (متوسط ۲۴۴٫۱۲ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۱٬۹۶۱ کلمه (متوسط ۲۴۵٫۱۲ کلمه در هر خبر)
27
۱۸٬۲۹۷ نویسه (متوسط ۲٬۲۸۷ نویسه در هر خبر)
51
تعداد کلیدواژه ۲۸ (متوسط ۳٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
81
خبرهای عکس‌دار ۸
100
اخبار تغییر یافته ۱
68
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۳ خبر

آخرین اخبار جماران