جماران

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۲ -
تیتر ۶۲۵ کلمه (متوسط ۱۲٫۰۲ کلمه در هر خبر)
82
۵٬۸۷۳ نویسه (متوسط ۱۱۲٫۹۴ نویسه در هر خبر)
44
خلاصه ۱٬۵۳۵ کلمه (متوسط ۲۹٫۵۲ کلمه در هر خبر)
98
۱۴٬۰۷۸ نویسه (متوسط ۲۷۰٫۷۳ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۲۲٬۳۲۹ کلمه (متوسط ۴۲۹٫۴ کلمه در هر خبر)
54
۲۰۷٬۳۶۵ نویسه (متوسط ۳٬۹۸۸ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۱۵۶ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۵۲
100
اخبار تغییر یافته ۴
80
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۴ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۷ خبر
علمی-فناوری ۱۰ خبر
ورزشی ۹ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار جماران