جماران

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۴ -
تیتر ۱٬۲۸۳ کلمه (متوسط ۱۳٫۶۵ کلمه در هر خبر)
77
۱۱٬۹۸۲ نویسه (متوسط ۱۲۷٫۴۷ نویسه در هر خبر)
35
خلاصه ۳٬۱۸۷ کلمه (متوسط ۳۳٫۹ کلمه در هر خبر)
94
۲۹٬۱۱۲ نویسه (متوسط ۳۰۹٫۷ نویسه در هر خبر)
59
بدنه ۵۴٬۵۴۱ کلمه (متوسط ۵۸۰٫۲۲ کلمه در هر خبر)
75
۵۱۱٬۳۱۵ نویسه (متوسط ۵٬۴۴۰ نویسه در هر خبر)
83
تعداد کلیدواژه ۲۹۶ (متوسط ۳٫۱۵ کلیدواژه در هر خبر)
88
خبرهای عکس‌دار ۹۴
100
اخبار تغییر یافته ۹
76
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۵ خبر
اقتصادی ۱۱ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱۳ خبر
علمی-فناوری ۱۳ خبر
ورزشی ۱۵ خبر
گوناگون ۴ خبر

آخرین اخبار جماران