جماران

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۸ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۶ -
تیتر ۱۸۵ کلمه (متوسط ۱۱٫۵۶ کلمه در هر خبر)
83
۱٬۷۰۹ نویسه (متوسط ۱۰۶٫۸۱ نویسه در هر خبر)
48
خلاصه ۴۵۰ کلمه (متوسط ۲۸٫۱۲ کلمه در هر خبر)
93
۴٬۱۰۷ نویسه (متوسط ۲۵۶٫۶۹ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۳٬۶۰۹ کلمه (متوسط ۲۲۵٫۵۶ کلمه در هر خبر)
25
۳۳٬۵۰۸ نویسه (متوسط ۲٬۰۹۴ نویسه در هر خبر)
46
تعداد کلیدواژه ۵۶ (متوسط ۳٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
81
خبرهای عکس‌دار ۱۶
100
اخبار تغییر یافته ۲
68
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اجتماعی ۱ خبر
ورزشی ۹ خبر

آخرین اخبار جماران