جماران

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۴۱ کلمه (متوسط ۸٫۲ کلمه در هر خبر)
93
۳۹۳ نویسه (متوسط ۷۸٫۶ نویسه در هر خبر)
67
خلاصه ۹۹ کلمه (متوسط ۱۹٫۸ کلمه در هر خبر)
66
۹۱۲ نویسه (متوسط ۱۸۲٫۴ نویسه در هر خبر)
99
بدنه ۱٬۱۲۲ کلمه (متوسط ۲۲۴٫۴ کلمه در هر خبر)
24
۱۰٬۰۱۳ نویسه (متوسط ۲٬۰۰۳ نویسه در هر خبر)
44
تعداد کلیدواژه ۲۱ (متوسط ۴٫۲ کلیدواژه در هر خبر)
69
خبرهای عکس‌دار ۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۳ خبر

آخرین اخبار جماران