جماران

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۵ -
تیتر ۳۳۵ کلمه (متوسط ۱۳٫۴ کلمه در هر خبر)
78
۳٬۰۳۳ نویسه (متوسط ۱۲۱٫۳۲ نویسه در هر خبر)
39
خلاصه ۱٬۰۷۸ کلمه (متوسط ۴۳٫۱۲ کلمه در هر خبر)
81
۹٬۷۳۳ نویسه (متوسط ۳۸۹٫۳۲ نویسه در هر خبر)
34
بدنه ۱۵٬۷۶۸ کلمه (متوسط ۶۳۰٫۷۲ کلمه در هر خبر)
82
۱۵۰٬۱۴۳ نویسه (متوسط ۶٬۰۰۶ نویسه در هر خبر)
76
تعداد کلیدواژه ۹۱ (متوسط ۳٫۶۴ کلیدواژه در هر خبر)
79
خبرهای عکس‌دار ۲۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۳ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۴ خبر

آخرین اخبار جماران