جماران

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۷۶ کلمه (متوسط ۹٫۵ کلمه در هر خبر)
89
۶۷۸ نویسه (متوسط ۸۴٫۷۵ نویسه در هر خبر)
63
خلاصه ۲۲۳ کلمه (متوسط ۲۷٫۸۸ کلمه در هر خبر)
92
۱٬۸۶۷ نویسه (متوسط ۲۳۳٫۳۸ نویسه در هر خبر)
83
بدنه ۸٬۳۸۳ کلمه (متوسط ۱٬۰۴۷٫۸۸ کلمه در هر خبر)
60
۷۱٬۰۴۷ نویسه (متوسط ۸٬۸۸۱ نویسه در هر خبر)
39
تعداد کلیدواژه ۲۳ (متوسط ۲٫۸۸ کلیدواژه در هر خبر)
93
خبرهای عکس‌دار ۸
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
فرهنگی ۲ خبر
ورزشی ۴ خبر

آخرین اخبار جماران