ایسکانیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴۵ -
تیتر ۱٬۳۵۱ کلمه (متوسط ۹٫۳۲ کلمه در هر خبر)
90
۱۲٬۹۳۳ نویسه (متوسط ۸۹٫۱۹ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۳٬۵۶۷ کلمه (متوسط ۲۴٫۶ کلمه در هر خبر)
82
۳۳٬۱۳۴ نویسه (متوسط ۲۲۸٫۵۱ نویسه در هر خبر)
84
بدنه ۶۱٬۷۹۹ کلمه (متوسط ۴۲۶٫۲ کلمه در هر خبر)
53
۵۸۰٬۹۴۱ نویسه (متوسط ۴٬۰۰۶ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۲۰۳ (متوسط ۱٫۴ کلیدواژه در هر خبر)
56
خبرهای عکس‌دار ۱۴۵
100
اخبار تغییر یافته ۱۴
75
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۳ خبر
اقتصادی ۲۶ خبر
اجتماعی ۴۰ خبر
بین‌الملل ۱۴ خبر
فرهنگی ۲۵ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۲۶ خبر

آخرین اخبار ایسکانیوز