ایسکانیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۵۰ کلمه (متوسط ۸٫۳۳ کلمه در هر خبر)
93
۴۷۰ نویسه (متوسط ۷۸٫۳۳ نویسه در هر خبر)
67
خلاصه ۱۷۸ کلمه (متوسط ۲۹٫۶۷ کلمه در هر خبر)
98
۱٬۵۳۰ نویسه (متوسط ۲۵۵ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۲٬۴۶۹ کلمه (متوسط ۴۱۱٫۵ کلمه در هر خبر)
51
۲۲٬۷۳۴ نویسه (متوسط ۳٬۷۸۹ نویسه در هر خبر)
91
تعداد کلیدواژه ۶ (متوسط ۱ کلیدواژه در هر خبر)
40
خبرهای عکس‌دار ۶
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۵ خبر
فرهنگی ۱ خبر

آخرین اخبار ایسکانیوز