ایسکانیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۶۵ کلمه (متوسط ۸٫۱۲ کلمه در هر خبر)
93
۵۹۶ نویسه (متوسط ۷۴٫۵ نویسه در هر خبر)
70
خلاصه ۲۳۸ کلمه (متوسط ۲۹٫۷۵ کلمه در هر خبر)
99
۲٬۰۷۶ نویسه (متوسط ۲۵۹٫۵ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۷٬۳۹۶ کلمه (متوسط ۹۲۴٫۵ کلمه در هر خبر)
76
۶۹٬۸۰۰ نویسه (متوسط ۸٬۷۲۵ نویسه در هر خبر)
41
تعداد کلیدواژه ۸ (متوسط ۱ کلیدواژه در هر خبر)
40
خبرهای عکس‌دار ۸
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۷ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار ایسکانیوز