ایسکانیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۰ -
تیتر ۶۷۸ کلمه (متوسط ۹٫۶۹ کلمه در هر خبر)
89
۶٬۳۴۶ نویسه (متوسط ۹۰٫۶۶ نویسه در هر خبر)
59
خلاصه ۱٬۷۵۹ کلمه (متوسط ۲۵٫۱۳ کلمه در هر خبر)
83
۱۵٬۹۳۲ نویسه (متوسط ۲۲۷٫۶ نویسه در هر خبر)
85
بدنه ۲۰۵٬۲۵۶ کلمه (متوسط ۲٬۹۳۲٫۲۳ کلمه در هر خبر)
0
۲٬۰۹۶٬۶۸۴ نویسه (متوسط ۲۹٬۹۵۳ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۷۷ (متوسط ۱٫۱ کلیدواژه در هر خبر)
44
خبرهای عکس‌دار ۷۰
100
اخبار تغییر یافته ۱
96
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۲۸ خبر
اجتماعی ۱۷ خبر
بین‌الملل ۷ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۷ خبر

آخرین اخبار ایسکانیوز