ایسکانیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۰ -
تیتر ۱۸۶ کلمه (متوسط ۹٫۳ کلمه در هر خبر)
90
۱٬۸۰۴ نویسه (متوسط ۹۰٫۲ نویسه در هر خبر)
59
خلاصه ۴۶۳ کلمه (متوسط ۲۳٫۱۵ کلمه در هر خبر)
77
۴٬۲۰۵ نویسه (متوسط ۲۱۰٫۲۵ نویسه در هر خبر)
90
بدنه ۷٬۰۶۶ کلمه (متوسط ۳۵۳٫۳ کلمه در هر خبر)
43
۶۷٬۳۵۷ نویسه (متوسط ۳٬۳۶۸ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۲۰ (متوسط ۱ کلیدواژه در هر خبر)
40
خبرهای عکس‌دار ۲۰
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۱۳ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار ایسکانیوز