ایسکانیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴ -
تیتر ۱۲۸ کلمه (متوسط ۹٫۱۴ کلمه در هر خبر)
90
۱٬۲۱۹ نویسه (متوسط ۸۷٫۰۷ نویسه در هر خبر)
61
خلاصه ۳۹۸ کلمه (متوسط ۲۸٫۴۳ کلمه در هر خبر)
94
۳٬۶۹۲ نویسه (متوسط ۲۶۳٫۷۱ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۵٬۶۲۷ کلمه (متوسط ۴۰۱٫۹۳ کلمه در هر خبر)
50
۵۳٬۸۰۴ نویسه (متوسط ۳٬۸۴۳ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۴۴ (متوسط ۳٫۱۴ کلیدواژه در هر خبر)
88
خبرهای عکس‌دار ۱۴
100
اخبار تغییر یافته ۱
82
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۴ خبر
ورزشی ۳ خبر

آخرین اخبار ایسکانیوز