ایمنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵۶ -
تیتر ۱٬۴۸۴ کلمه (متوسط ۹٫۵۱ کلمه در هر خبر)
89
۱۴٬۱۲۱ نویسه (متوسط ۹۰٫۵۲ نویسه در هر خبر)
59
خلاصه ۴٬۲۷۱ کلمه (متوسط ۲۷٫۳۸ کلمه در هر خبر)
91
۴۰٬۰۴۷ نویسه (متوسط ۲۵۶٫۷۱ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۴۸٬۹۴۹ کلمه (متوسط ۳۱۳٫۷۸ کلمه در هر خبر)
37
۴۶۱٬۳۶۲ نویسه (متوسط ۲٬۹۵۷ نویسه در هر خبر)
69
تعداد کلیدواژه ۲٬۰۸۸ (متوسط ۱۳٫۳۸ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۵۶
100
اخبار تغییر یافته ۱۷
72
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۲ خبر
اقتصادی ۱۹ خبر
اجتماعی ۵۳ خبر
فرهنگی ۱۳ خبر
علمی-فناوری ۷ خبر
ورزشی ۱۹ خبر
استانی ۸ خبر
عکس ۴ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار ایمنا