ایمنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۵۹ کلمه (متوسط ۱۱٫۸ کلمه در هر خبر)
82
۵۲۲ نویسه (متوسط ۱۰۴٫۴ نویسه در هر خبر)
50
خلاصه ۱۵۳ کلمه (متوسط ۳۰٫۶ کلمه در هر خبر)
99
۱٬۵۶۵ نویسه (متوسط ۳۱۳ نویسه در هر خبر)
58
بدنه ۳٬۴۹۸ کلمه (متوسط ۶۹۹٫۶ کلمه در هر خبر)
92
۳۱٬۱۵۸ نویسه (متوسط ۶٬۲۳۲ نویسه در هر خبر)
73
تعداد کلیدواژه ۱۵۲ (متوسط ۳۰٫۴ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۱ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار ایمنا