ایمنا

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳۱ -
تیتر ۱٬۳۴۴ کلمه (متوسط ۱۰٫۲۶ کلمه در هر خبر)
87
۱۲٬۷۹۷ نویسه (متوسط ۹۷٫۶۹ نویسه در هر خبر)
54
خلاصه ۳٬۹۱۱ کلمه (متوسط ۲۹٫۸۵ کلمه در هر خبر)
99
۳۶٬۲۰۹ نویسه (متوسط ۲۷۶٫۴ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۴۶٬۹۶۹ کلمه (متوسط ۳۵۸٫۵۴ کلمه در هر خبر)
44
۴۵۶٬۳۱۰ نویسه (متوسط ۳٬۴۸۳ نویسه در هر خبر)
83
تعداد کلیدواژه ۱٬۶۹۷ (متوسط ۱۲٫۹۵ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۳۱
100
اخبار تغییر یافته ۵۸
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۹ خبر
اقتصادی ۱۳ خبر
اجتماعی ۱۱ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۹ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
ورزشی ۶ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۶۰ خبر
عکس ۲ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار ایمنا