ایمنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۲۷ -
تیتر ۲٬۰۸۱ کلمه (متوسط ۹٫۱۷ کلمه در هر خبر)
90
۲۰٬۰۲۲ نویسه (متوسط ۸۸٫۲ نویسه در هر خبر)
61
خلاصه ۶٬۸۱۶ کلمه (متوسط ۳۰٫۰۳ کلمه در هر خبر)
99
۶۳٬۱۴۳ نویسه (متوسط ۲۷۸٫۱۶ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۸۰٬۷۹۵ کلمه (متوسط ۳۵۵٫۹۳ کلمه در هر خبر)
43
۷۶۷٬۳۴۸ نویسه (متوسط ۳٬۳۸۰ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۳٬۴۰۳ (متوسط ۱۴٫۹۹ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۲۷
100
اخبار تغییر یافته ۷۵
17
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۳ خبر
اقتصادی ۳۲ خبر
اجتماعی ۶۶ خبر
فرهنگی ۲۹ خبر
علمی-فناوری ۱۵ خبر
ورزشی ۲۳ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۹ خبر
عکس ۳ خبر
فیلم ۵ خبر

آخرین اخبار ایمنا