ایمنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۹ -
تیتر ۷۳۵ کلمه (متوسط ۱۰٫۶۵ کلمه در هر خبر)
86
۷٬۰۲۶ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۸۳ نویسه در هر خبر)
52
خلاصه ۲٬۰۸۹ کلمه (متوسط ۳۰٫۲۸ کلمه در هر خبر)
99
۱۹٬۳۱۸ نویسه (متوسط ۲۷۹٫۹۷ نویسه در هر خبر)
68
بدنه ۲۶٬۱۲۸ کلمه (متوسط ۳۷۸٫۶۷ کلمه در هر خبر)
46
۲۵۲٬۱۵۶ نویسه (متوسط ۳٬۶۵۴ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۹۵۲ (متوسط ۱۳٫۸ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۶۹
100
اخبار تغییر یافته ۸
71
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۱۶ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۶ خبر
ورزشی ۱۱ خبر
استانی ۱۵ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار ایمنا