ایلنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۷۲ -
تیتر ۱٬۹۲۴ کلمه (متوسط ۱۱٫۱۹ کلمه در هر خبر)
84
۱۸٬۰۶۷ نویسه (متوسط ۱۰۵٫۰۴ نویسه در هر خبر)
49
خلاصه ۴٬۳۵۵ کلمه (متوسط ۲۵٫۳۲ کلمه در هر خبر)
84
۳۹٬۸۷۴ نویسه (متوسط ۲۳۱٫۸۳ نویسه در هر خبر)
83
بدنه ۵۲٬۲۸۱ کلمه (متوسط ۳۰۳٫۹۶ کلمه در هر خبر)
36
۴۸۴٬۶۹۶ نویسه (متوسط ۲٬۸۱۸ نویسه در هر خبر)
65
تعداد کلیدواژه ۴۸۷ (متوسط ۲٫۸۳ کلیدواژه در هر خبر)
93
خبرهای عکس‌دار ۱۶۶
96
اخبار تغییر یافته ۵
92
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۸ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۲۵ خبر
بین‌الملل ۱۶ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۴۰ خبر
استانی ۴۵ خبر
عکس ۳ خبر

آخرین اخبار ایلنا