ایبنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۰ -
تیتر ۴۱۹ کلمه (متوسط ۱۰٫۴۸ کلمه در هر خبر)
86
۳٬۹۷۶ نویسه (متوسط ۹۹٫۴ نویسه در هر خبر)
53
خلاصه ۱٬۳۰۱ کلمه (متوسط ۳۲٫۵۲ کلمه در هر خبر)
96
۱۲٬۰۴۰ نویسه (متوسط ۳۰۱ نویسه در هر خبر)
62
بدنه ۲۵٬۵۸۹ کلمه (متوسط ۶۳۹٫۷۲ کلمه در هر خبر)
84
۲۴۸٬۲۷۰ نویسه (متوسط ۶٬۲۰۷ نویسه در هر خبر)
73
تعداد کلیدواژه ۳۴ (متوسط ۰٫۸۵ کلیدواژه در هر خبر)
34
خبرهای عکس‌دار ۳۹
97
اخبار تغییر یافته ۱۵
6
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۲۷ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
گوناگون ۳ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار ایبنا