ایبنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۸ -
تیتر ۸۵۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۹۱ کلمه در هر خبر)
85
۸٬۳۳۶ نویسه (متوسط ۱۰۶٫۸۷ نویسه در هر خبر)
48
خلاصه ۲٬۶۰۲ کلمه (متوسط ۳۳٫۳۶ کلمه در هر خبر)
95
۲۴٬۲۵۹ نویسه (متوسط ۳۱۱٫۰۱ نویسه در هر خبر)
59
بدنه ۴۰٬۵۳۳ کلمه (متوسط ۵۱۹٫۶۵ کلمه در هر خبر)
67
۳۸۸٬۰۹۶ نویسه (متوسط ۴٬۹۷۶ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۶۷ (متوسط ۰٫۸۶ کلیدواژه در هر خبر)
34
خبرهای عکس‌دار ۷۷
98
اخبار تغییر یافته ۲۴
23
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰ خبر
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۵۳ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
استانی ۵ خبر
عکس ۵ خبر
فیلم ۲ خبر

آخرین اخبار ایبنا