ایبنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۳۶ کلمه (متوسط ۱۲ کلمه در هر خبر)
82
۳۳۵ نویسه (متوسط ۱۱۱٫۶۷ نویسه در هر خبر)
45
خلاصه ۱۰۵ کلمه (متوسط ۳۵ کلمه در هر خبر)
92
۹۷۵ نویسه (متوسط ۳۲۵ نویسه در هر خبر)
54
بدنه ۱٬۳۹۹ کلمه (متوسط ۴۶۶٫۳۳ کلمه در هر خبر)
59
۱۳٬۴۵۰ نویسه (متوسط ۴٬۴۸۳ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۳ (متوسط ۱ کلیدواژه در هر خبر)
40
خبرهای عکس‌دار ۲
66
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار ایبنا