هنرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۱۱۲ کلمه (متوسط ۱۶ کلمه در هر خبر)
70
۱٬۰۸۵ نویسه (متوسط ۱۵۵ نویسه در هر خبر)
16
خلاصه ۱۸۴ کلمه (متوسط ۲۶٫۲۹ کلمه در هر خبر)
87
۱٬۸۰۳ نویسه (متوسط ۲۵۷٫۵۷ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۲٬۷۸۲ کلمه (متوسط ۳۹۷٫۴۳ کلمه در هر خبر)
49
۲۷٬۱۶۷ نویسه (متوسط ۳٬۸۸۱ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۱۵ (متوسط ۲٫۱۴ کلیدواژه در هر خبر)
85
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۷ خبر

آخرین اخبار هنرآنلاین