هنرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۳۹ کلمه (متوسط ۱۳ کلمه در هر خبر)
79
۴۲۱ نویسه (متوسط ۱۴۰٫۳۳ نویسه در هر خبر)
26
خلاصه ۸۹ کلمه (متوسط ۲۹٫۶۷ کلمه در هر خبر)
98
۸۳۶ نویسه (متوسط ۲۷۸٫۶۷ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۲٬۴۶۷ کلمه (متوسط ۸۲۲٫۳۳ کلمه در هر خبر)
90
۲۳٬۷۰۵ نویسه (متوسط ۷٬۹۰۲ نویسه در هر خبر)
52
تعداد کلیدواژه ۱۱ (متوسط ۳٫۶۷ کلیدواژه در هر خبر)
78
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۳ خبر

آخرین اخبار هنرآنلاین