هنرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۴ -
تیتر ۲۷۲ کلمه (متوسط ۱۱٫۳۳ کلمه در هر خبر)
84
۲٬۷۳۱ نویسه (متوسط ۱۱۳٫۷۹ نویسه در هر خبر)
44
خلاصه ۶۱۵ کلمه (متوسط ۲۵٫۶۲ کلمه در هر خبر)
85
۵٬۸۱۶ نویسه (متوسط ۲۴۲٫۳۳ نویسه در هر خبر)
80
بدنه ۷٬۱۵۸ کلمه (متوسط ۲۹۸٫۲۵ کلمه در هر خبر)
35
۶۹٬۳۶۸ نویسه (متوسط ۲٬۸۹۰ نویسه در هر خبر)
67
تعداد کلیدواژه ۴۳ (متوسط ۱٫۷۹ کلیدواژه در هر خبر)
71
خبرهای عکس‌دار ۲۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۲۳ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار هنرآنلاین