هنرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۴ کلمه (متوسط ۱۴ کلمه در هر خبر)
76
۱۳۳ نویسه (متوسط ۱۳۳ نویسه در هر خبر)
31
خلاصه ۱۶ کلمه (متوسط ۱۶ کلمه در هر خبر)
53
۱۵۰ نویسه (متوسط ۱۵۰ نویسه در هر خبر)
83
بدنه ۵۸۳ کلمه (متوسط ۵۸۳ کلمه در هر خبر)
76
۵٬۳۷۴ نویسه (متوسط ۵٬۳۷۴ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۴ (متوسط ۴ کلیدواژه در هر خبر)
72
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱ خبر

آخرین اخبار هنرآنلاین