هنرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۹ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۹۳ نویسه (متوسط ۹۳ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۲۳ کلمه (متوسط ۲۳ کلمه در هر خبر)
76
۲۲۴ نویسه (متوسط ۲۲۴ نویسه در هر خبر)
86
بدنه ۳۶۲ کلمه (متوسط ۳۶۲ کلمه در هر خبر)
44
۳٬۵۳۲ نویسه (متوسط ۳٬۵۳۲ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۴ (متوسط ۴ کلیدواژه در هر خبر)
72
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱ خبر

آخرین اخبار هنرآنلاین