هنرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴ -
تیتر ۱۵۹ کلمه (متوسط ۱۱٫۳۶ کلمه در هر خبر)
84
۱٬۵۹۵ نویسه (متوسط ۱۱۳٫۹۳ نویسه در هر خبر)
44
خلاصه ۳۰۶ کلمه (متوسط ۲۱٫۸۶ کلمه در هر خبر)
72
۲٬۹۴۵ نویسه (متوسط ۲۱۰٫۳۶ نویسه در هر خبر)
90
بدنه ۱۰٬۱۳۲ کلمه (متوسط ۷۲۳٫۷۱ کلمه در هر خبر)
96
۹۴٬۶۰۴ نویسه (متوسط ۶٬۷۵۷ نویسه در هر خبر)
66
تعداد کلیدواژه ۳۰ (متوسط ۲٫۱۴ کلیدواژه در هر خبر)
85
خبرهای عکس‌دار ۱۴
100
اخبار تغییر یافته ۲
64
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱۴ خبر

آخرین اخبار هنرآنلاین