روزنامه حمایت

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۰ -
تیتر ۲۷۷ کلمه (متوسط ۵٫۵۴ کلمه در هر خبر)
90
۲٬۶۶۶ نویسه (متوسط ۵۳٫۳۲ نویسه در هر خبر)
84
خلاصه ۹۶۸ کلمه (متوسط ۱۹٫۳۶ کلمه در هر خبر)
64
۸٬۸۰۰ نویسه (متوسط ۱۷۶ نویسه در هر خبر)
97
بدنه ۳۴٬۹۶۷ کلمه (متوسط ۶۹۹٫۳۴ کلمه در هر خبر)
92
۳۳۳٬۳۵۶ نویسه (متوسط ۶٬۶۶۷ نویسه در هر خبر)
67
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
2
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۷ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۳ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه حمایت