روزنامه حمایت

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۹ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۸ -
تیتر ۲۳۸ کلمه (متوسط ۸٫۵ کلمه در هر خبر)
92
۲٬۲۰۲ نویسه (متوسط ۷۸٫۶۴ نویسه در هر خبر)
67
خلاصه ۶۰۵ کلمه (متوسط ۲۱٫۶۱ کلمه در هر خبر)
72
۵٬۵۱۹ نویسه (متوسط ۱۹۷٫۱۱ نویسه در هر خبر)
94
بدنه ۲۷٬۵۶۲ کلمه (متوسط ۹۸۴٫۳۶ کلمه در هر خبر)
68
۲۶۱٬۵۷۳ نویسه (متوسط ۹٬۳۴۲ نویسه در هر خبر)
33
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
3
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۴ خبر
اجتماعی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه حمایت