روزنامه حمایت

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۴ -
تیتر ۳۱۴ کلمه (متوسط ۵٫۸۱ کلمه در هر خبر)
96
۳٬۰۰۷ نویسه (متوسط ۵۵٫۶۹ نویسه در هر خبر)
82
خلاصه ۱٬۲۷۰ کلمه (متوسط ۲۳٫۵۲ کلمه در هر خبر)
78
۱۱٬۴۶۹ نویسه (متوسط ۲۱۲٫۳۹ نویسه در هر خبر)
89
بدنه ۳۳٬۵۴۳ کلمه (متوسط ۶۲۱٫۱۷ کلمه در هر خبر)
81
۳۲۴٬۷۶۷ نویسه (متوسط ۶٬۰۱۴ نویسه در هر خبر)
76
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۷ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۵ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۴ خبر
استانی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه حمایت