همشهری آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۵۳ -
تیتر ۳٬۴۷۲ کلمه (متوسط ۱۳٫۷۲ کلمه در هر خبر)
77
۳۲٬۸۱۶ نویسه (متوسط ۱۲۹٫۷۱ نویسه در هر خبر)
33
خلاصه ۷٬۵۹۴ کلمه (متوسط ۳۰٫۰۲ کلمه در هر خبر)
99
۶۸٬۶۴۳ نویسه (متوسط ۲۷۱٫۳۲ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۷۵٬۱۸۹ کلمه (متوسط ۲۹۷٫۱۹ کلمه در هر خبر)
35
۷۱۸٬۶۴۶ نویسه (متوسط ۲٬۸۴۰ نویسه در هر خبر)
66
تعداد کلیدواژه ۳۲ (متوسط ۰٫۱۳ کلیدواژه در هر خبر)
5
خبرهای عکس‌دار ۲۵۲
99
اخبار تغییر یافته ۴۲
58
اخبار حذف شده ۱
73
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۰ خبر
اقتصادی ۲۵ خبر
اجتماعی ۲۹ خبر
بین‌الملل ۱۰ خبر
فرهنگی ۳۲ خبر
علمی-فناوری ۱۴ خبر
ورزشی ۲۷ خبر
گوناگون ۳ خبر
استانی ۸ خبر
عکس ۸ خبر
فیلم ۵۷ خبر

آخرین اخبار همشهری آنلاین