همشهری آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۹ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۴۰ کلمه (متوسط ۱۳٫۳۳ کلمه در هر خبر)
78
۳۷۴ نویسه (متوسط ۱۲۴٫۶۷ نویسه در هر خبر)
36
خلاصه ۱۲۱ کلمه (متوسط ۴۰٫۳۳ کلمه در هر خبر)
85
۱٬۰۷۶ نویسه (متوسط ۳۵۸٫۶۷ نویسه در هر خبر)
44
بدنه ۲٬۱۲۲ کلمه (متوسط ۷۰۷٫۳۳ کلمه در هر خبر)
93
۱۹٬۲۳۴ نویسه (متوسط ۶٬۴۱۱ نویسه در هر خبر)
70
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار همشهری آنلاین