همشهری آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۰۱ -
تیتر ۲٬۲۶۶ کلمه (متوسط ۱۱٫۲۷ کلمه در هر خبر)
84
۲۱٬۴۶۱ نویسه (متوسط ۱۰۶٫۷۷ نویسه در هر خبر)
48
خلاصه ۵٬۹۵۶ کلمه (متوسط ۲۹٫۶۳ کلمه در هر خبر)
98
۵۴٬۳۲۷ نویسه (متوسط ۲۷۰٫۲۸ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۹۲٬۸۸۶ کلمه (متوسط ۴۶۲٫۱۲ کلمه در هر خبر)
58
۸۸۲٬۹۳۹ نویسه (متوسط ۴٬۳۹۳ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۵۰۵ (متوسط ۲٫۵۱ کلیدواژه در هر خبر)
99
خبرهای عکس‌دار ۲۰۱
100
اخبار تغییر یافته ۴۶
42
اخبار حذف شده ۱
66
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۳ خبر
اقتصادی ۲۹ خبر
اجتماعی ۶۰ خبر
بین‌الملل ۸ خبر
فرهنگی ۲۳ خبر
علمی-فناوری ۱۰ خبر
ورزشی ۲۶ خبر
گوناگون ۷ خبر
استانی ۳ خبر
فیلم ۲ خبر

آخرین اخبار همشهری آنلاین