همشهری آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴ -
تیتر ۲۱۰ کلمه (متوسط ۱۵ کلمه در هر خبر)
73
۱٬۹۶۵ نویسه (متوسط ۱۴۰٫۳۶ نویسه در هر خبر)
26
خلاصه ۴۳۱ کلمه (متوسط ۳۰٫۷۹ کلمه در هر خبر)
98
۳٬۸۹۲ نویسه (متوسط ۲۷۸ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۴٬۹۹۴ کلمه (متوسط ۳۵۶٫۷۱ کلمه در هر خبر)
43
۴۷٬۸۹۷ نویسه (متوسط ۳٬۴۲۱ نویسه در هر خبر)
81
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
گوناگون ۳ خبر

آخرین اخبار همشهری آنلاین