همشهری آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۰ -
تیتر ۳۹۶ کلمه (متوسط ۹٫۹ کلمه در هر خبر)
88
۳٬۷۸۶ نویسه (متوسط ۹۴٫۶۵ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۱٬۰۸۰ کلمه (متوسط ۲۷ کلمه در هر خبر)
90
۹٬۷۴۷ نویسه (متوسط ۲۴۳٫۶۸ نویسه در هر خبر)
80
بدنه ۱۹٬۰۳۷ کلمه (متوسط ۴۷۵٫۹۲ کلمه در هر خبر)
60
۱۷۹٬۶۱۵ نویسه (متوسط ۴٬۴۹۰ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۸۹ (متوسط ۲٫۲۲ کلیدواژه در هر خبر)
89
خبرهای عکس‌دار ۴۰
100
اخبار تغییر یافته ۲
87
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۵ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۷ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۲ خبر
گوناگون ۳ خبر

آخرین اخبار همشهری آنلاین