فرصت‌امروز

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳ -
تیتر ۱۰۱ کلمه (متوسط ۷٫۷۷ کلمه در هر خبر)
94
۸۴۹ نویسه (متوسط ۶۵٫۳۱ نویسه در هر خبر)
76
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۸٬۴۳۸ کلمه (متوسط ۶۴۹٫۰۸ کلمه در هر خبر)
85
۷۴٬۱۱۴ نویسه (متوسط ۵٬۷۰۱ نویسه در هر خبر)
79
تعداد کلیدواژه ۲۱ (متوسط ۱٫۶۲ کلیدواژه در هر خبر)
64
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۹ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر

آخرین اخبار فرصت‌امروز