انتخاب

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱۶ -
تیتر ۱٬۵۳۱ کلمه (متوسط ۱۳٫۲ کلمه در هر خبر)
78
۱۴٬۴۴۷ نویسه (متوسط ۱۲۴٫۵۴ نویسه در هر خبر)
36
خلاصه ۳٬۸۹۳ کلمه (متوسط ۳۳٫۵۶ کلمه در هر خبر)
94
۳۵٬۶۰۵ نویسه (متوسط ۳۰۶٫۹۴ نویسه در هر خبر)
60
بدنه ۴۲٬۸۰۷ کلمه (متوسط ۳۶۹٫۰۳ کلمه در هر خبر)
45
۳۹۸٬۸۶۷ نویسه (متوسط ۳٬۴۳۹ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۶ (متوسط ۰٫۰۵ کلیدواژه در هر خبر)
2
خبرهای عکس‌دار ۱۰۹
93
اخبار تغییر یافته ۶
87
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۹ خبر
اقتصادی ۱۳ خبر
اجتماعی ۵۲ خبر
بین‌الملل ۷ خبر
فرهنگی ۱۰ خبر
عکس ۴ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار انتخاب