انتخاب

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۱ -
تیتر ۹۴۷ کلمه (متوسط ۱۳٫۳۴ کلمه در هر خبر)
78
۸٬۹۶۹ نویسه (متوسط ۱۲۶٫۳۲ نویسه در هر خبر)
35
خلاصه ۲٬۶۸۲ کلمه (متوسط ۳۷٫۷۷ کلمه در هر خبر)
88
۲۴٬۷۷۹ نویسه (متوسط ۳۴۹ نویسه در هر خبر)
47
بدنه ۳۰٬۵۲۰ کلمه (متوسط ۴۲۹٫۸۶ کلمه در هر خبر)
54
۲۸۷٬۰۳۳ نویسه (متوسط ۴٬۰۴۳ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۶۹
97
اخبار تغییر یافته ۵
82
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۱۰ خبر
اجتماعی ۲۷ خبر
بین‌الملل ۸ خبر
فرهنگی ۱۳ خبر
ورزشی ۴ خبر
عکس ۴ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار انتخاب