انتخاب

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۰ -
تیتر ۸۹۹ کلمه (متوسط ۱۴٫۹۸ کلمه در هر خبر)
73
۸٬۳۱۷ نویسه (متوسط ۱۳۸٫۶۲ نویسه در هر خبر)
27
خلاصه ۲٬۰۵۵ کلمه (متوسط ۳۴٫۲۵ کلمه در هر خبر)
93
۱۹٬۰۵۴ نویسه (متوسط ۳۱۷٫۵۷ نویسه در هر خبر)
57
بدنه ۱۹٬۶۲۹ کلمه (متوسط ۳۲۷٫۱۵ کلمه در هر خبر)
39
۱۸۶٬۸۷۸ نویسه (متوسط ۳٬۱۱۵ نویسه در هر خبر)
73
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۶۰
100
اخبار تغییر یافته ۳
87
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۹ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۹ خبر
گوناگون ۲۵ خبر
فیلم ۴ خبر

آخرین اخبار انتخاب