انتخاب

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۶۶ کلمه (متوسط ۱۳٫۲ کلمه در هر خبر)
78
۶۴۴ نویسه (متوسط ۱۲۸٫۸ نویسه در هر خبر)
34
خلاصه ۲۱۶ کلمه (متوسط ۴۳٫۲ کلمه در هر خبر)
81
۲٬۰۸۳ نویسه (متوسط ۴۱۶٫۶ نویسه در هر خبر)
26
بدنه ۹۱۹ کلمه (متوسط ۱۸۳٫۸ کلمه در هر خبر)
19
۸٬۳۹۲ نویسه (متوسط ۱٬۶۷۸ نویسه در هر خبر)
36
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
20
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
عکس ۴ خبر

آخرین اخبار انتخاب