انتخاب

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۷۴ کلمه (متوسط ۱۸٫۵ کلمه در هر خبر)
63
۷۴۴ نویسه (متوسط ۱۸۶ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۱۷۹ کلمه (متوسط ۴۴٫۷۵ کلمه در هر خبر)
78
۱٬۶۶۰ نویسه (متوسط ۴۱۵ نویسه در هر خبر)
26
بدنه ۱٬۵۰۳ کلمه (متوسط ۳۷۵٫۷۵ کلمه در هر خبر)
46
۱۴٬۰۲۳ نویسه (متوسط ۳٬۵۰۶ نویسه در هر خبر)
83
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
بین‌الملل ۱ خبر

آخرین اخبار انتخاب