انتخاب

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۷ -
تیتر ۱٬۳۷۳ کلمه (متوسط ۱۴٫۱۵ کلمه در هر خبر)
76
۱۳٬۱۱۰ نویسه (متوسط ۱۳۵٫۱۵ نویسه در هر خبر)
29
خلاصه ۳٬۳۵۵ کلمه (متوسط ۳۴٫۵۹ کلمه در هر خبر)
93
۳۰٬۶۷۲ نویسه (متوسط ۳۱۶٫۲۱ نویسه در هر خبر)
57
بدنه ۳۷٬۷۵۷ کلمه (متوسط ۳۸۹٫۲۵ کلمه در هر خبر)
48
۳۵۵٬۲۳۱ نویسه (متوسط ۳٬۶۶۲ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۸۴
86
اخبار تغییر یافته ۳
92
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۹ خبر
اقتصادی ۱۷ خبر
اجتماعی ۲۰ خبر
بین‌الملل ۲۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۷ خبر
گوناگون ۱ خبر
عکس ۴ خبر
فیلم ۵ خبر

آخرین اخبار انتخاب