دولت.آی‌آر

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۲ -
تیتر ۷۱۹ کلمه (متوسط ۱۱٫۶ کلمه در هر خبر)
83
۷٬۰۳۳ نویسه (متوسط ۱۱۳٫۴۴ نویسه در هر خبر)
44
خلاصه ۲٬۰۰۲ کلمه (متوسط ۳۲٫۲۹ کلمه در هر خبر)
96
۱۸٬۹۷۹ نویسه (متوسط ۳۰۶٫۱۱ نویسه در هر خبر)
60
بدنه ۲۶٬۹۸۶ کلمه (متوسط ۴۳۵٫۲۶ کلمه در هر خبر)
55
۲۶۰٬۹۵۵ نویسه (متوسط ۴٬۲۰۹ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۷۸ (متوسط ۱٫۲۶ کلیدواژه در هر خبر)
50
خبرهای عکس‌دار ۶۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۹ خبر
اقتصادی ۱۸ خبر
اجتماعی ۳ خبر
فرهنگی ۵ خبر
علمی-فناوری ۱۲ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۴ خبر

آخرین اخبار دولت.آی‌آر