دولت.آی‌آر

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۳ کلمه (متوسط ۱۳ کلمه در هر خبر)
79
۱۴۳ نویسه (متوسط ۱۴۳ نویسه در هر خبر)
24
خلاصه ۳۹ کلمه (متوسط ۳۹ کلمه در هر خبر)
87
۳۷۷ نویسه (متوسط ۳۷۷ نویسه در هر خبر)
38
بدنه ۳۹۶ کلمه (متوسط ۳۹۶ کلمه در هر خبر)
49
۳٬۷۲۳ نویسه (متوسط ۳٬۷۲۳ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۲ (متوسط ۲ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۱
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر

آخرین اخبار دولت.آی‌آر

هیچ مطلبی با مشخصات خواسته‌شده یافت نشد!