دولت.آی‌آر

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰۳ -
تیتر ۱٬۱۲۹ کلمه (متوسط ۱۰٫۹۶ کلمه در هر خبر)
85
۱۰٬۷۵۸ نویسه (متوسط ۱۰۴٫۴۵ نویسه در هر خبر)
50
خلاصه ۳٬۱۰۹ کلمه (متوسط ۳۰٫۱۸ کلمه در هر خبر)
99
۲۸٬۸۷۶ نویسه (متوسط ۲۸۰٫۳۵ نویسه در هر خبر)
68
بدنه ۳۵٬۵۹۳ کلمه (متوسط ۳۴۵٫۵۶ کلمه در هر خبر)
42
۳۴۱٬۹۷۳ نویسه (متوسط ۳٬۳۲۰ نویسه در هر خبر)
78
تعداد کلیدواژه ۱۴۶ (متوسط ۱٫۴۲ کلیدواژه در هر خبر)
56
خبرهای عکس‌دار ۹۱
88
اخبار تغییر یافته ۴
90
اخبار حذف شده ۳
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۸ خبر
اقتصادی ۲۲ خبر
اجتماعی ۵ خبر
فرهنگی ۱۶ خبر
علمی-فناوری ۱۰ خبر
ورزشی ۵ خبر
استانی ۷ خبر

آخرین اخبار دولت.آی‌آر