دیدبان ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۹ -
تیتر ۸۱۵ کلمه (متوسط ۱۶٫۶۳ کلمه در هر خبر)
68
۷٬۷۱۷ نویسه (متوسط ۱۵۷٫۴۹ نویسه در هر خبر)
15
خلاصه ۲٬۱۰۳ کلمه (متوسط ۴۲٫۹۲ کلمه در هر خبر)
81
۱۸٬۸۱۷ نویسه (متوسط ۳۸۴٫۰۲ نویسه در هر خبر)
36
بدنه ۱۸٬۸۱۸ کلمه (متوسط ۳۸۴٫۰۴ کلمه در هر خبر)
47
۱۷۴٬۷۲۱ نویسه (متوسط ۳٬۵۶۶ نویسه در هر خبر)
85
تعداد کلیدواژه ۲۴۵ (متوسط ۵ کلیدواژه در هر خبر)
54
خبرهای عکس‌دار ۴۷
95
اخبار تغییر یافته ۲
89
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۹ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۹ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۵ خبر

آخرین اخبار دیدبان ایران