دیدبان ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۳ -
تیتر ۱٬۲۱۰ کلمه (متوسط ۱۶٫۵۸ کلمه در هر خبر)
68
۱۱٬۳۶۹ نویسه (متوسط ۱۵۵٫۷۴ نویسه در هر خبر)
16
خلاصه ۳٬۰۸۵ کلمه (متوسط ۴۲٫۲۶ کلمه در هر خبر)
82
۲۸٬۱۷۸ نویسه (متوسط ۳۸۶ نویسه در هر خبر)
35
بدنه ۴۰٬۰۸۱ کلمه (متوسط ۵۴۹٫۰۵ کلمه در هر خبر)
71
۳۷۵٬۳۱۳ نویسه (متوسط ۵٬۱۴۱ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۳۶۴ (متوسط ۴٫۹۹ کلیدواژه در هر خبر)
54
خبرهای عکس‌دار ۷۲
98
اخبار تغییر یافته ۵
82
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶۵ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار دیدبان ایران