دیدبان ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۱ -
تیتر ۵۵۲ کلمه (متوسط ۱۳٫۴۶ کلمه در هر خبر)
78
۵٬۰۷۱ نویسه (متوسط ۱۲۳٫۶۸ نویسه در هر خبر)
37
خلاصه ۱٬۸۰۹ کلمه (متوسط ۴۴٫۱۲ کلمه در هر خبر)
79
۱۶٬۴۳۷ نویسه (متوسط ۴۰۰٫۹ نویسه در هر خبر)
30
بدنه ۱۸٬۹۹۴ کلمه (متوسط ۴۶۳٫۲۷ کلمه در هر خبر)
59
۱۷۸٬۳۷۳ نویسه (متوسط ۴٬۳۵۱ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۱۷۴ (متوسط ۴٫۲۴ کلیدواژه در هر خبر)
68
خبرهای عکس‌دار ۴۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۳ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۶ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار دیدبان ایران