دیدبان ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۲ -
تیتر ۹۲۴ کلمه (متوسط ۱۴٫۹ کلمه در هر خبر)
73
۸٬۷۴۳ نویسه (متوسط ۱۴۱٫۰۲ نویسه در هر خبر)
25
خلاصه ۲٬۲۹۴ کلمه (متوسط ۳۷ کلمه در هر خبر)
90
۲۱٬۰۸۳ نویسه (متوسط ۳۴۰٫۰۵ نویسه در هر خبر)
49
بدنه ۲۵٬۷۲۱ کلمه (متوسط ۴۱۴٫۸۵ کلمه در هر خبر)
52
۲۴۲٬۶۱۹ نویسه (متوسط ۳٬۹۱۳ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۲۹۰ (متوسط ۴٫۶۸ کلیدواژه در هر خبر)
60
خبرهای عکس‌دار ۶۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۵ خبر
اقتصادی ۹ خبر
اجتماعی ۱۹ خبر
بین‌الملل ۶ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱۲ خبر

آخرین اخبار دیدبان ایران