دفاع پرس

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۸ -
تیتر ۴۸۳ کلمه (متوسط ۱۰٫۰۶ کلمه در هر خبر)
88
۴٬۶۶۵ نویسه (متوسط ۹۷٫۱۹ نویسه در هر خبر)
55
خلاصه ۱٬۶۸۱ کلمه (متوسط ۳۵٫۰۲ کلمه در هر خبر)
92
۱۵٬۵۱۲ نویسه (متوسط ۳۲۳٫۱۷ نویسه در هر خبر)
55
بدنه ۱۸٬۸۶۷ کلمه (متوسط ۳۹۳٫۰۶ کلمه در هر خبر)
49
۱۸۲٬۴۱۴ نویسه (متوسط ۳٬۸۰۰ نویسه در هر خبر)
91
تعداد کلیدواژه ۴۴۲ (متوسط ۹٫۲۱ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴۷
97
اخبار تغییر یافته ۷
63
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اجتماعی ۹ خبر
بین‌الملل ۷ خبر
فرهنگی ۷ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۱۵ خبر

آخرین اخبار دفاع پرس