دفاع پرس

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۷۳ کلمه (متوسط ۹٫۱۲ کلمه در هر خبر)
90
۷۳۱ نویسه (متوسط ۹۱٫۳۸ نویسه در هر خبر)
59
خلاصه ۲۳۳ کلمه (متوسط ۲۹٫۱۲ کلمه در هر خبر)
97
۲٬۱۵۰ نویسه (متوسط ۲۶۸٫۷۵ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۴٬۷۶۳ کلمه (متوسط ۵۹۵٫۳۸ کلمه در هر خبر)
77
۴۷٬۴۱۹ نویسه (متوسط ۵٬۹۲۷ نویسه در هر خبر)
77
تعداد کلیدواژه ۵۵ (متوسط ۶٫۸۸ کلیدواژه در هر خبر)
20
خبرهای عکس‌دار ۸
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۳ خبر
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار دفاع پرس