دفاع پرس

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳۹ -
تیتر ۱٬۴۲۵ کلمه (متوسط ۱۰٫۲۵ کلمه در هر خبر)
87
۱۴٬۱۶۰ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۸۷ نویسه در هر خبر)
52
خلاصه ۳٬۹۵۰ کلمه (متوسط ۲۸٫۴۲ کلمه در هر خبر)
94
۳۶٬۴۵۳ نویسه (متوسط ۲۶۲٫۲۵ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۴۸٬۱۵۴ کلمه (متوسط ۳۴۶٫۴۳ کلمه در هر خبر)
42
۴۶۲٬۳۶۵ نویسه (متوسط ۳٬۳۲۶ نویسه در هر خبر)
79
تعداد کلیدواژه ۱٬۱۹۹ (متوسط ۸٫۶۳ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۲۶
90
اخبار تغییر یافته ۳۰
46
اخبار حذف شده ۱
52
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۳ خبر
اجتماعی ۲۴ خبر
بین‌الملل ۱۹ خبر
فرهنگی ۳۴ خبر
استانی ۳۱ خبر
عکس ۴ خبر
فیلم ۴ خبر

آخرین اخبار دفاع پرس