دفاع پرس

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۷۳ کلمه (متوسط ۹٫۱۲ کلمه در هر خبر)
90
۷۳۲ نویسه (متوسط ۹۱٫۵ نویسه در هر خبر)
59
خلاصه ۲۳۸ کلمه (متوسط ۲۹٫۷۵ کلمه در هر خبر)
99
۲٬۱۳۶ نویسه (متوسط ۲۶۷ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۶٬۱۹۹ کلمه (متوسط ۷۷۴٫۸۸ کلمه در هر خبر)
96
۶۲٬۷۱۰ نویسه (متوسط ۷٬۸۳۹ نویسه در هر خبر)
52
تعداد کلیدواژه ۵۲ (متوسط ۶٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
27
خبرهای عکس‌دار ۷
87
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار دفاع پرس