دفاع پرس

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴ -
تیتر ۱۵۹ کلمه (متوسط ۱۱٫۳۶ کلمه در هر خبر)
84
۱٬۴۵۹ نویسه (متوسط ۱۰۴٫۲۱ نویسه در هر خبر)
50
خلاصه ۳۹۴ کلمه (متوسط ۲۸٫۱۴ کلمه در هر خبر)
93
۳٬۵۳۱ نویسه (متوسط ۲۵۲٫۲۱ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۶٬۷۱۸ کلمه (متوسط ۴۷۹٫۸۶ کلمه در هر خبر)
61
۶۳٬۳۲۱ نویسه (متوسط ۴٬۵۲۳ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۱۱۳ (متوسط ۸٫۰۷ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۱
78
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۵ خبر
استانی ۴ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار دفاع پرس