راه دانا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰۳ -
تیتر ۱٬۳۵۲ کلمه (متوسط ۱۳٫۱۳ کلمه در هر خبر)
79
۱۲٬۸۱۳ نویسه (متوسط ۱۲۴٫۴ نویسه در هر خبر)
37
خلاصه ۳٬۱۶۲ کلمه (متوسط ۳۰٫۷ کلمه در هر خبر)
99
۲۹٬۰۹۷ نویسه (متوسط ۲۸۲٫۵ نویسه در هر خبر)
67
بدنه ۴۲٬۳۰۳ کلمه (متوسط ۴۱۰٫۷۱ کلمه در هر خبر)
51
۳۹۰٬۲۷۸ نویسه (متوسط ۳٬۷۸۹ نویسه در هر خبر)
91
تعداد کلیدواژه ۳۱۵ (متوسط ۳٫۰۶ کلیدواژه در هر خبر)
89
خبرهای عکس‌دار ۱۰۳
100
اخبار تغییر یافته ۲
95
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۱۲ خبر
ورزشی ۱۳ خبر
استانی ۶۵ خبر

آخرین اخبار راه دانا