راه دانا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰ -
تیتر ۱۰۸ کلمه (متوسط ۱۰٫۸ کلمه در هر خبر)
85
۱٬۰۹۶ نویسه (متوسط ۱۰۹٫۶ نویسه در هر خبر)
46
خلاصه ۲۱۳ کلمه (متوسط ۲۱٫۳ کلمه در هر خبر)
71
۲٬۰۳۲ نویسه (متوسط ۲۰۳٫۲ نویسه در هر خبر)
92
بدنه ۳٬۴۱۹ کلمه (متوسط ۳۴۱٫۹ کلمه در هر خبر)
41
۳۱٬۶۵۳ نویسه (متوسط ۳٬۱۶۵ نویسه در هر خبر)
74
تعداد کلیدواژه ۳۰ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۱۰
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۵ خبر
ورزشی ۴ خبر

آخرین اخبار راه دانا