راه دانا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۳۹ -
تیتر ۲٬۹۵۰ کلمه (متوسط ۱۲٫۳۴ کلمه در هر خبر)
81
۲۸٬۲۶۹ نویسه (متوسط ۱۱۸٫۲۸ نویسه در هر خبر)
41
خلاصه ۷٬۲۰۰ کلمه (متوسط ۳۰٫۱۳ کلمه در هر خبر)
99
۶۵٬۸۷۷ نویسه (متوسط ۲۷۵٫۶۴ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۱۰۳٬۷۰۴ کلمه (متوسط ۴۳۳٫۹۱ کلمه در هر خبر)
54
۹۵۰٬۴۹۷ نویسه (متوسط ۳٬۹۷۷ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۸۰۷ (متوسط ۳٫۳۸ کلیدواژه در هر خبر)
84
خبرهای عکس‌دار ۲۳۵
98
اخبار تغییر یافته ۲۵
73
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۶ خبر
اقتصادی ۱۶ خبر
اجتماعی ۱۹ خبر
بین‌الملل ۱۹ خبر
فرهنگی ۱۲ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۳۰ خبر
استانی ۱۱۵ خبر

آخرین اخبار راه دانا