راه دانا

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۰۲ -
تیتر ۳٬۹۳۴ کلمه (متوسط ۱۳٫۰۳ کلمه در هر خبر)
79
۳۷٬۸۱۹ نویسه (متوسط ۱۲۵٫۲۳ نویسه در هر خبر)
36
خلاصه ۹٬۲۷۱ کلمه (متوسط ۳۰٫۷ کلمه در هر خبر)
99
۸۴٬۲۱۳ نویسه (متوسط ۲۷۸٫۸۵ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۱۲۰٬۱۹۶ کلمه (متوسط ۳۹۸ کلمه در هر خبر)
49
۱٬۱۰۸٬۵۶۰ نویسه (متوسط ۳٬۶۷۱ نویسه در هر خبر)
88
تعداد کلیدواژه ۱٬۰۷۳ (متوسط ۳٫۵۵ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۲۹۹
99
اخبار تغییر یافته ۱۶
86
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۸ خبر
اقتصادی ۳۱ خبر
اجتماعی ۳۹ خبر
بین‌الملل ۲۲ خبر
فرهنگی ۱۵ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۴۷ خبر
استانی ۱۱۶ خبر

آخرین اخبار راه دانا