سازمان بهزیستی

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۱۰۰ کلمه (متوسط ۱۱٫۱۱ کلمه در هر خبر)
84
۱٬۰۴۴ نویسه (متوسط ۱۱۶ نویسه در هر خبر)
42
خلاصه ۵۱۴ کلمه (متوسط ۵۷٫۱۱ کلمه در هر خبر)
61
۴٬۸۱۲ نویسه (متوسط ۵۳۴٫۶۷ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۵۴۶ کلمه (متوسط ۶۰٫۶۷ کلمه در هر خبر)
1
۵٬۲۰۲ نویسه (متوسط ۵۷۸ نویسه در هر خبر)
7
تعداد کلیدواژه ۳ (متوسط ۰٫۳۳ کلیدواژه در هر خبر)
13
خبرهای عکس‌دار ۹
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
استانی ۴ خبر

آخرین اخبار سازمان بهزیستی