سازمان بهزیستی

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۰ -
تیتر ۵۲۴ کلمه (متوسط ۱۰٫۴۸ کلمه در هر خبر)
86
۵٬۲۲۷ نویسه (متوسط ۱۰۴٫۵۴ نویسه در هر خبر)
50
خلاصه ۱٬۵۲۹ کلمه (متوسط ۳۰٫۵۸ کلمه در هر خبر)
99
۱۴٬۹۷۷ نویسه (متوسط ۲۹۹٫۵۴ نویسه در هر خبر)
62
بدنه ۹٬۶۵۰ کلمه (متوسط ۱۹۳ کلمه در هر خبر)
20
۹۲٬۷۳۹ نویسه (متوسط ۱٬۸۵۵ نویسه در هر خبر)
40
تعداد کلیدواژه ۱۵ (متوسط ۰٫۳ کلیدواژه در هر خبر)
12
خبرهای عکس‌دار ۵۰
100
اخبار تغییر یافته ۳
85
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
استانی ۳۹ خبر

آخرین اخبار سازمان بهزیستی