بهار

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۶ -
تیتر ۶۷۱ کلمه (متوسط ۶٫۹۹ کلمه در هر خبر)
97
۶٬۴۲۳ نویسه (متوسط ۶۶٫۹۱ نویسه در هر خبر)
75
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۵۱٬۳۹۲ کلمه (متوسط ۵۳۵٫۳۳ کلمه در هر خبر)
69
۴۸۷٬۰۰۲ نویسه (متوسط ۵٬۰۷۳ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۹۹ (متوسط ۱٫۰۳ کلیدواژه در هر خبر)
41
خبرهای عکس‌دار ۹۵
98
اخبار تغییر یافته ۲
94
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۷ خبر
اقتصادی ۲۱ خبر
اجتماعی ۲۱ خبر
بین‌الملل ۱۰ خبر
فرهنگی ۵ خبر
علمی-فناوری ۱۳ خبر
ورزشی ۹ خبر

آخرین اخبار بهار