بهار

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱ -
تیتر ۹۷ کلمه (متوسط ۸٫۸۲ کلمه در هر خبر)
91
۹۷۳ نویسه (متوسط ۸۸٫۴۵ نویسه در هر خبر)
61
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۳٬۶۴۰ کلمه (متوسط ۳۳۰٫۹۱ کلمه در هر خبر)
40
۳۵٬۸۵۵ نویسه (متوسط ۳٬۲۶۰ نویسه در هر خبر)
77
تعداد کلیدواژه ۱۴ (متوسط ۱٫۲۷ کلیدواژه در هر خبر)
50
خبرهای عکس‌دار ۱۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۱ خبر
فیلم ۲ خبر

آخرین اخبار بهار