بهار

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۶۳ -
تیتر ۱٬۱۸۵ کلمه (متوسط ۷٫۲۷ کلمه در هر خبر)
96
۱۱٬۴۷۰ نویسه (متوسط ۷۰٫۳۷ نویسه در هر خبر)
73
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۹۰٬۶۳۳ کلمه (متوسط ۵۵۶٫۰۳ کلمه در هر خبر)
72
۸۴۴٬۰۸۵ نویسه (متوسط ۵٬۱۷۸ نویسه در هر خبر)
86
تعداد کلیدواژه ۲۱۲ (متوسط ۱٫۳ کلیدواژه در هر خبر)
52
خبرهای عکس‌دار ۱۵۹
97
اخبار تغییر یافته ۴
93
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۱ خبر
اقتصادی ۴۴ خبر
اجتماعی ۳۹ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۹ خبر
علمی-فناوری ۱۷ خبر
ورزشی ۱۹ خبر
عکس ۴ خبر
فیلم ۶ خبر

آخرین اخبار بهار