روزنامه‌ آسیا‌نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۷ کلمه (متوسط ۸٫۵ کلمه در هر خبر)
92
۱۶۱ نویسه (متوسط ۸۰٫۵ نویسه در هر خبر)
66
خلاصه ۶۰ کلمه (متوسط ۳۰ کلمه در هر خبر)
100
۵۲۶ نویسه (متوسط ۲۶۳ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۳٬۲۸۹ کلمه (متوسط ۱٬۶۴۴٫۵ کلمه در هر خبر)
0
۲۸٬۸۹۸ نویسه (متوسط ۱۴٬۴۴۹ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه‌ آسیا‌نیوز