روزنامه‌ آسیا‌نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۷ کلمه (متوسط ۸٫۵ کلمه در هر خبر)
92
۱۶۴ نویسه (متوسط ۸۲ نویسه در هر خبر)
65
خلاصه ۶۹ کلمه (متوسط ۳۴٫۵ کلمه در هر خبر)
93
۶۵۹ نویسه (متوسط ۳۲۹٫۵ نویسه در هر خبر)
53
بدنه ۱٬۲۴۵ کلمه (متوسط ۶۲۲٫۵ کلمه در هر خبر)
81
۱۱٬۸۷۳ نویسه (متوسط ۵٬۹۳۶ نویسه در هر خبر)
76
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه‌ آسیا‌نیوز