روزنامه‌ آسیا‌نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۹ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۹ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۹۰ نویسه (متوسط ۹۰ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۱۱ کلمه (متوسط ۱۱ کلمه در هر خبر)
36
۹۶ نویسه (متوسط ۹۶ نویسه در هر خبر)
53
بدنه ۹۱ کلمه (متوسط ۹۱ کلمه در هر خبر)
5
۷۹۰ نویسه (متوسط ۷۹۰ نویسه در هر خبر)
12
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۱
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه‌ آسیا‌نیوز