ویجیاتو

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۸۲ کلمه (متوسط ۹٫۱۱ کلمه در هر خبر)
90
۶۸۴ نویسه (متوسط ۷۶ نویسه در هر خبر)
69
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۵٬۶۲۰ کلمه (متوسط ۶۲۴٫۴۴ کلمه در هر خبر)
82
۵۱٬۱۹۸ نویسه (متوسط ۵٬۶۸۹ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۲۷ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۹
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۶ خبر

آخرین اخبار ویجیاتو