ویجیاتو

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۶ -
تیتر ۱۶۹ کلمه (متوسط ۱۰٫۵۶ کلمه در هر خبر)
86
۱٬۴۳۷ نویسه (متوسط ۸۹٫۸۱ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۸٬۴۰۵ کلمه (متوسط ۵۲۵٫۳۱ کلمه در هر خبر)
67
۷۸٬۴۲۶ نویسه (متوسط ۴٬۹۰۲ نویسه در هر خبر)
90
تعداد کلیدواژه ۴۲ (متوسط ۲٫۶۲ کلیدواژه در هر خبر)
97
خبرهای عکس‌دار ۱۶
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
فرهنگی ۷ خبر
علمی-فناوری ۸ خبر

آخرین اخبار ویجیاتو