ویجیاتو

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۳۵ کلمه (متوسط ۱۱٫۶۷ کلمه در هر خبر)
83
۲۵۱ نویسه (متوسط ۸۳٫۶۷ نویسه در هر خبر)
64
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱٬۶۳۸ کلمه (متوسط ۵۴۶ کلمه در هر خبر)
70
۱۵٬۴۳۱ نویسه (متوسط ۵٬۱۴۴ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۵ (متوسط ۱٫۶۷ کلیدواژه در هر خبر)
66
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۳ خبر

آخرین اخبار ویجیاتو