سینا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۴ کلمه (متوسط ۴ کلمه در هر خبر)
60
۴۳ نویسه (متوسط ۴۳ نویسه در هر خبر)
91
خلاصه ۱۹ کلمه (متوسط ۱۹ کلمه در هر خبر)
63
۱۸۳ نویسه (متوسط ۱۸۳ نویسه در هر خبر)
99
بدنه ۲۶۶ کلمه (متوسط ۲۶۶ کلمه در هر خبر)
30
۲٬۶۳۲ نویسه (متوسط ۲٬۶۳۲ نویسه در هر خبر)
60
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱ خبر

آخرین اخبار سینا