سینا

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵ -
تیتر ۱۸۱ کلمه (متوسط ۱۲٫۰۷ کلمه در هر خبر)
82
۱٬۷۶۴ نویسه (متوسط ۱۱۷٫۶ نویسه در هر خبر)
41
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۵٬۸۰۸ کلمه (متوسط ۳۸۷٫۲ کلمه در هر خبر)
48
۵۸٬۲۹۰ نویسه (متوسط ۳٬۸۸۶ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۴
93
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱۳ خبر

آخرین اخبار سینا