سینا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۰ -
تیتر ۲۵۶ کلمه (متوسط ۸٫۵۳ کلمه در هر خبر)
92
۲٬۳۷۷ نویسه (متوسط ۷۹٫۲۳ نویسه در هر خبر)
67
خلاصه ۹۰۶ کلمه (متوسط ۳۰٫۲ کلمه در هر خبر)
99
۸٬۰۸۳ نویسه (متوسط ۲۶۹٫۴۳ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۱۶٬۱۸۶ کلمه (متوسط ۵۳۹٫۵۳ کلمه در هر خبر)
69
۱۴۷٬۶۲۸ نویسه (متوسط ۴٬۹۲۱ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳۰
100
اخبار تغییر یافته ۲
83
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۳ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱۵ خبر
گوناگون ۲ خبر

آخرین اخبار سینا