شیرازه

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳ -
تیتر ۱۲۴ کلمه (متوسط ۹٫۵۴ کلمه در هر خبر)
89
۱٬۱۲۱ نویسه (متوسط ۸۶٫۲۳ نویسه در هر خبر)
62
خلاصه ۳۹۴ کلمه (متوسط ۳۰٫۳۱ کلمه در هر خبر)
99
۳٬۵۴۸ نویسه (متوسط ۲۷۲٫۹۲ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۳٬۳۷۹ کلمه (متوسط ۲۵۹٫۹۲ کلمه در هر خبر)
29
۳۴٬۰۱۶ نویسه (متوسط ۲٬۶۱۷ نویسه در هر خبر)
60
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۹ خبر
فرهنگی ۳ خبر

آخرین اخبار شیرازه