شیرازه

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۷ کلمه (متوسط ۷ کلمه در هر خبر)
97
۸۸ نویسه (متوسط ۸۸ نویسه در هر خبر)
61
خلاصه ۲۶ کلمه (متوسط ۲۶ کلمه در هر خبر)
86
۲۵۴ نویسه (متوسط ۲۵۴ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۳۰ کلمه (متوسط ۳۰ کلمه در هر خبر)
0
۳۱۸ نویسه (متوسط ۳۱۸ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱ خبر

آخرین اخبار شیرازه