شیرازه

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۶ -
تیتر ۳۰۲ کلمه (متوسط ۱۱٫۶۲ کلمه در هر خبر)
83
۲٬۸۰۷ نویسه (متوسط ۱۰۷٫۹۶ نویسه در هر خبر)
48
خلاصه ۶۸۳ کلمه (متوسط ۲۶٫۲۷ کلمه در هر خبر)
87
۶٬۲۹۹ نویسه (متوسط ۲۴۲٫۲۷ نویسه در هر خبر)
80
بدنه ۱۵٬۴۱۲ کلمه (متوسط ۵۹۲٫۷۷ کلمه در هر خبر)
77
۱۴۳٬۳۵۷ نویسه (متوسط ۵٬۵۱۴ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۸
69
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۲
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۳ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۶ خبر
فرهنگی ۲ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار شیرازه