شیرازه

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱ -
تیتر ۱۰۲ کلمه (متوسط ۹٫۲۷ کلمه در هر خبر)
90
۹۶۲ نویسه (متوسط ۸۷٫۴۵ نویسه در هر خبر)
61
خلاصه ۲۷۵ کلمه (متوسط ۲۵ کلمه در هر خبر)
83
۲٬۴۰۲ نویسه (متوسط ۲۱۸٫۳۶ نویسه در هر خبر)
88
بدنه ۴٬۳۳۴ کلمه (متوسط ۳۹۴ کلمه در هر خبر)
49
۳۸٬۸۰۳ نویسه (متوسط ۳٬۵۲۸ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۴ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار شیرازه