شهرآرانیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۶ -
تیتر ۶۱۷ کلمه (متوسط ۱۱٫۰۲ کلمه در هر خبر)
85
۶٬۰۰۷ نویسه (متوسط ۱۰۷٫۲۷ نویسه در هر خبر)
48
خلاصه ۱٬۴۵۲ کلمه (متوسط ۲۵٫۹۳ کلمه در هر خبر)
86
۱۳٬۵۴۲ نویسه (متوسط ۲۴۱٫۸۲ نویسه در هر خبر)
80
بدنه ۲۳٬۴۶۷ کلمه (متوسط ۴۱۹٫۰۵ کلمه در هر خبر)
52
۲۲۶٬۷۲۴ نویسه (متوسط ۴٬۰۴۹ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۱۹۲ (متوسط ۳٫۴۳ کلیدواژه در هر خبر)
83
خبرهای عکس‌دار ۵۶
100
اخبار تغییر یافته ۵
77
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۱۲ خبر
اجتماعی ۱۶ خبر
فرهنگی ۹ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۱۱ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار شهرآرانیوز