شهرآرانیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۹ -
تیتر ۲۰۹ کلمه (متوسط ۱۱ کلمه در هر خبر)
85
۲٬۰۲۸ نویسه (متوسط ۱۰۶٫۷۴ نویسه در هر خبر)
48
خلاصه ۵۴۴ کلمه (متوسط ۲۸٫۶۳ کلمه در هر خبر)
95
۴٬۹۶۶ نویسه (متوسط ۲۶۱٫۳۷ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۴٬۵۶۰ کلمه (متوسط ۲۴۰ کلمه در هر خبر)
27
۴۵٬۸۲۴ نویسه (متوسط ۲٬۴۱۲ نویسه در هر خبر)
55
تعداد کلیدواژه ۶۰ (متوسط ۳٫۱۶ کلیدواژه در هر خبر)
88
خبرهای عکس‌دار ۱۹
100
اخبار تغییر یافته ۵
34
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار شهرآرانیوز