شهرآرانیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۲۴ کلمه (متوسط ۸ کلمه در هر خبر)
94
۲۲۴ نویسه (متوسط ۷۴٫۶۷ نویسه در هر خبر)
70
خلاصه ۵۶ کلمه (متوسط ۱۸٫۶۷ کلمه در هر خبر)
62
۴۹۵ نویسه (متوسط ۱۶۵ نویسه در هر خبر)
91
بدنه ۷۸ کلمه (متوسط ۲۶ کلمه در هر خبر)
0
۹۵۷ نویسه (متوسط ۳۱۹ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فیلم ۳ خبر

آخرین اخبار شهرآرانیوز