شهرآرانیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۵۳ کلمه (متوسط ۱۰٫۶ کلمه در هر خبر)
86
۵۲۶ نویسه (متوسط ۱۰۵٫۲ نویسه در هر خبر)
49
خلاصه ۱۲۷ کلمه (متوسط ۲۵٫۴ کلمه در هر خبر)
84
۱٬۱۸۸ نویسه (متوسط ۲۳۷٫۶ نویسه در هر خبر)
81
بدنه ۷۰۰ کلمه (متوسط ۱۴۰ کلمه در هر خبر)
12
۶٬۸۴۴ نویسه (متوسط ۱٬۳۶۹ نویسه در هر خبر)
27
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۲ خبر
فیلم ۳ خبر

آخرین اخبار شهرآرانیوز