شهرآرانیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۳۵ کلمه (متوسط ۸٫۷۵ کلمه در هر خبر)
91
۳۵۳ نویسه (متوسط ۸۸٫۲۵ نویسه در هر خبر)
61
خلاصه ۶۲ کلمه (متوسط ۱۵٫۵ کلمه در هر خبر)
51
۵۵۰ نویسه (متوسط ۱۳۷٫۵ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۲۷۸ کلمه (متوسط ۶۹٫۵ کلمه در هر خبر)
2
۳٬۱۳۲ نویسه (متوسط ۷۸۳ نویسه در هر خبر)
12
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۲
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فیلم ۴ خبر

آخرین اخبار شهرآرانیوز