شهرآرانیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۹ -
تیتر ۳۱۸ کلمه (متوسط ۱۰٫۹۷ کلمه در هر خبر)
85
۲٬۹۵۰ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۷۲ نویسه در هر خبر)
52
خلاصه ۸۳۷ کلمه (متوسط ۲۸٫۸۶ کلمه در هر خبر)
96
۷٬۴۴۴ نویسه (متوسط ۲۵۶٫۶۹ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۱۸٬۰۱۲ کلمه (متوسط ۶۲۱٫۱ کلمه در هر خبر)
81
۱۶۹٬۳۲۷ نویسه (متوسط ۵٬۸۳۹ نویسه در هر خبر)
78
تعداد کلیدواژه ۱۰۲ (متوسط ۳٫۵۲ کلیدواژه در هر خبر)
81
خبرهای عکس‌دار ۲۸
96
اخبار تغییر یافته ۱
91
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۸ خبر
فرهنگی ۵ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۴ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار شهرآرانیوز