مرکز پژوهش‌های مجلس

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۷ کلمه (متوسط ۸٫۵ کلمه در هر خبر)
92
۱۸۴ نویسه (متوسط ۹۲ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۱۶۴ کلمه (متوسط ۸۲ کلمه در هر خبر)
25
۱٬۵۶۰ نویسه (متوسط ۷۸۰ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۶۹۹ کلمه (متوسط ۳۴۹٫۵ کلمه در هر خبر)
42
۶٬۹۷۸ نویسه (متوسط ۳٬۴۸۹ نویسه در هر خبر)
83
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۲
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر

آخرین اخبار مرکز پژوهش‌های مجلس