وزارت راه و شهرسازی

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۲۷ کلمه (متوسط ۱۳٫۵ کلمه در هر خبر)
77
۲۳۱ نویسه (متوسط ۱۱۵٫۵ نویسه در هر خبر)
43
خلاصه ۹۰ کلمه (متوسط ۴۵ کلمه در هر خبر)
78
۸۱۹ نویسه (متوسط ۴۰۹٫۵ نویسه در هر خبر)
28
بدنه ۶۰۱ کلمه (متوسط ۳۰۰٫۵ کلمه در هر خبر)
35
۵٬۴۳۳ نویسه (متوسط ۲٬۷۱۶ نویسه در هر خبر)
63
تعداد کلیدواژه ۳ (متوسط ۱٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
60
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار وزارت راه و شهرسازی