وزارت راه و شهرسازی

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۳ -
تیتر ۳۵۷ کلمه (متوسط ۱۵٫۵۲ کلمه در هر خبر)
71
۳٬۳۷۶ نویسه (متوسط ۱۴۶٫۷۸ نویسه در هر خبر)
22
خلاصه ۶۴۷ کلمه (متوسط ۲۸٫۱۳ کلمه در هر خبر)
93
۶٬۰۴۲ نویسه (متوسط ۲۶۲٫۷ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۱۱٬۱۴۴ کلمه (متوسط ۴۸۴٫۵۲ کلمه در هر خبر)
62
۱۰۵٬۵۲۰ نویسه (متوسط ۴٬۵۸۸ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۸۸ (متوسط ۳٫۸۳ کلیدواژه در هر خبر)
75
خبرهای عکس‌دار ۲۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۵ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۱۰ خبر

آخرین اخبار وزارت راه و شهرسازی