وزارت راه و شهرسازی

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۳۲ کلمه (متوسط ۱۰٫۶۷ کلمه در هر خبر)
86
۲۶۶ نویسه (متوسط ۸۸٫۶۷ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۷۷ کلمه (متوسط ۲۵٫۶۷ کلمه در هر خبر)
85
۷۱۴ نویسه (متوسط ۲۳۸ نویسه در هر خبر)
81
بدنه ۴۵۵ کلمه (متوسط ۱۵۱٫۶۷ کلمه در هر خبر)
14
۴٬۴۱۲ نویسه (متوسط ۱٬۴۷۱ نویسه در هر خبر)
30
تعداد کلیدواژه ۹ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۲ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت راه و شهرسازی