وزارت راه و شهرسازی

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۵۱ کلمه (متوسط ۱۷ کلمه در هر خبر)
67
۴۶۳ نویسه (متوسط ۱۵۴٫۳۳ نویسه در هر خبر)
17
خلاصه ۹۶ کلمه (متوسط ۳۲ کلمه در هر خبر)
97
۸۳۶ نویسه (متوسط ۲۷۸٫۶۷ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۷۰۰ کلمه (متوسط ۲۳۳٫۳۳ کلمه در هر خبر)
26
۶٬۴۷۳ نویسه (متوسط ۲٬۱۵۸ نویسه در هر خبر)
48
تعداد کلیدواژه ۲۰ (متوسط ۶٫۶۷ کلیدواژه در هر خبر)
24
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار وزارت راه و شهرسازی