وزارت راه و شهرسازی

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱ -
تیتر ۱۳۶ کلمه (متوسط ۱۲٫۳۶ کلمه در هر خبر)
81
۱٬۴۳۰ نویسه (متوسط ۱۳۰ نویسه در هر خبر)
33
خلاصه ۲۷۴ کلمه (متوسط ۲۴٫۹۱ کلمه در هر خبر)
83
۲٬۵۳۷ نویسه (متوسط ۲۳۰٫۶۴ نویسه در هر خبر)
84
بدنه ۲٬۵۱۴ کلمه (متوسط ۲۲۸٫۵۵ کلمه در هر خبر)
25
۲۳٬۴۶۷ نویسه (متوسط ۲٬۱۳۳ نویسه در هر خبر)
47
تعداد کلیدواژه ۲۵ (متوسط ۲٫۲۷ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۱۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۴ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۵ خبر

آخرین اخبار وزارت راه و شهرسازی