وزارت راه و شهرسازی

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۹ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۳ کلمه (متوسط ۱۳ کلمه در هر خبر)
79
۱۳۴ نویسه (متوسط ۱۳۴ نویسه در هر خبر)
30
خلاصه ۵۳ کلمه (متوسط ۵۳ کلمه در هر خبر)
67
۴۴۴ نویسه (متوسط ۴۴۴ نویسه در هر خبر)
17
بدنه ۳۲۳ کلمه (متوسط ۳۲۳ کلمه در هر خبر)
39
۲٬۷۸۴ نویسه (متوسط ۲٬۷۸۴ نویسه در هر خبر)
64
تعداد کلیدواژه ۱ (متوسط ۱ کلیدواژه در هر خبر)
40
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت راه و شهرسازی