وزارت راه و شهرسازی

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۵ -
تیتر ۳۶۷ کلمه (متوسط ۱۴٫۶۸ کلمه در هر خبر)
74
۳٬۴۸۶ نویسه (متوسط ۱۳۹٫۴۴ نویسه در هر خبر)
27
خلاصه ۷۴۰ کلمه (متوسط ۲۹٫۶ کلمه در هر خبر)
98
۶٬۹۹۲ نویسه (متوسط ۲۷۹٫۶۸ نویسه در هر خبر)
68
بدنه ۱۰٬۱۱۸ کلمه (متوسط ۴۰۴٫۷۲ کلمه در هر خبر)
50
۹۱٬۶۲۷ نویسه (متوسط ۳٬۶۶۵ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۷۳ (متوسط ۲٫۹۲ کلیدواژه در هر خبر)
92
خبرهای عکس‌دار ۲۵
100
اخبار تغییر یافته ۱
90
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۴ خبر
استانی ۱۴ خبر

آخرین اخبار وزارت راه و شهرسازی