جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۹۴ -
تیتر ۲٬۰۵۴ کلمه (متوسط ۱۰٫۵۹ کلمه در هر خبر)
86
۱۹٬۶۹۹ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۵۴ نویسه در هر خبر)
52
خلاصه ۵٬۵۷۴ کلمه (متوسط ۲۸٫۷۳ کلمه در هر خبر)
95
۵۱٬۳۸۷ نویسه (متوسط ۲۶۴٫۸۸ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۹۳٬۸۹۰ کلمه (متوسط ۴۸۳٫۹۷ کلمه در هر خبر)
61
۹۰۰٬۲۶۰ نویسه (متوسط ۴٬۶۴۱ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۳۱۵ (متوسط ۱٫۶۲ کلیدواژه در هر خبر)
64
خبرهای عکس‌دار ۱۷۱
88
اخبار تغییر یافته ۹
88
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۰ خبر
اقتصادی ۱۷ خبر
اجتماعی ۲۹ خبر
بین‌الملل ۳۵ خبر
فرهنگی ۲۷ خبر
علمی-فناوری ۷ خبر
ورزشی ۱۷ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۱۰ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار جوان