جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۸ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۲ -
تیتر ۲۹۴ کلمه (متوسط ۹٫۱۹ کلمه در هر خبر)
90
۲٬۷۶۳ نویسه (متوسط ۸۶٫۳۴ نویسه در هر خبر)
62
خلاصه ۸۶۱ کلمه (متوسط ۲۶٫۹۱ کلمه در هر خبر)
89
۷٬۸۵۰ نویسه (متوسط ۲۴۵٫۳۱ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۱۴٬۹۹۸ کلمه (متوسط ۴۶۸٫۶۹ کلمه در هر خبر)
59
۱۴۳٬۰۹۶ نویسه (متوسط ۴٬۴۷۲ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۸
87
اخبار تغییر یافته ۱
92
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۷ خبر
بین‌الملل ۱۲ خبر
ورزشی ۸ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار جوان