جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۲۷ کلمه (متوسط ۶٫۷۵ کلمه در هر خبر)
97
۲۷۹ نویسه (متوسط ۶۹٫۷۵ نویسه در هر خبر)
73
خلاصه ۶۸ کلمه (متوسط ۱۷ کلمه در هر خبر)
56
۷۰۴ نویسه (متوسط ۱۷۶ نویسه در هر خبر)
97
بدنه ۸۲۰ کلمه (متوسط ۲۰۵ کلمه در هر خبر)
22
۷٬۷۹۷ نویسه (متوسط ۱٬۹۴۹ نویسه در هر خبر)
43
تعداد کلیدواژه ۹ (متوسط ۲٫۲۵ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۱
37
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
بین‌الملل ۱ خبر
ورزشی ۲ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار جوان