جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۶ -
تیتر ۸۷۵ کلمه (متوسط ۹٫۱۱ کلمه در هر خبر)
90
۸٬۱۶۸ نویسه (متوسط ۸۵٫۰۸ نویسه در هر خبر)
63
خلاصه ۳٬۳۱۶ کلمه (متوسط ۳۴٫۵۴ کلمه در هر خبر)
93
۲۹٬۸۰۶ نویسه (متوسط ۳۱۰٫۴۸ نویسه در هر خبر)
59
بدنه ۴۸٬۷۵۷ کلمه (متوسط ۵۰۷٫۸۹ کلمه در هر خبر)
65
۴۶۱٬۰۴۸ نویسه (متوسط ۴٬۸۰۳ نویسه در هر خبر)
91
تعداد کلیدواژه ۱۴۸ (متوسط ۱٫۵۴ کلیدواژه در هر خبر)
61
خبرهای عکس‌دار ۷۹
82
اخبار تغییر یافته ۲
94
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۲ خبر
اقتصادی ۱۴ خبر
اجتماعی ۲۲ خبر
بین‌الملل ۷ خبر
فرهنگی ۸ خبر
ورزشی ۵ خبر
استانی ۲۵ خبر
روزنامه ۱ خبر
فیلم ۲ خبر

آخرین اخبار جوان