جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۱ -
تیتر ۳۹۵ کلمه (متوسط ۹٫۶۳ کلمه در هر خبر)
89
۳٬۷۱۱ نویسه (متوسط ۹۰٫۵۱ نویسه در هر خبر)
59
خلاصه ۱٬۰۲۵ کلمه (متوسط ۲۵ کلمه در هر خبر)
83
۹٬۵۲۵ نویسه (متوسط ۲۳۲٫۳۲ نویسه در هر خبر)
83
بدنه ۱۳٬۳۸۲ کلمه (متوسط ۳۲۶٫۳۹ کلمه در هر خبر)
39
۱۲۵٬۹۰۶ نویسه (متوسط ۳٬۰۷۱ نویسه در هر خبر)
72
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴۱
100
اخبار تغییر یافته ۳
81
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۳ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۱۷ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۳ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار جوان