ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۹ -
تیتر ۴۷۹ کلمه (متوسط ۹٫۷۸ کلمه در هر خبر)
88
۴٬۶۸۶ نویسه (متوسط ۹۵٫۶۳ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۱٬۶۸۵ کلمه (متوسط ۳۴٫۳۹ کلمه در هر خبر)
93
۱۵٬۶۸۰ نویسه (متوسط ۳۲۰ نویسه در هر خبر)
56
بدنه ۳۲٬۲۹۱ کلمه (متوسط ۶۵۹ کلمه در هر خبر)
87
۳۰۰٬۴۹۹ نویسه (متوسط ۶٬۱۳۳ نویسه در هر خبر)
74
تعداد کلیدواژه ۱۵۸ (متوسط ۳٫۲۲ کلیدواژه در هر خبر)
86
خبرهای عکس‌دار ۴۶
93
اخبار تغییر یافته ۶
69
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۸ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۷ خبر
استانی ۱۰ خبر

آخرین اخبار ایسنا