فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۳ کلمه (متوسط ۶٫۵ کلمه در هر خبر)
98
۱۴۱ نویسه (متوسط ۷۰٫۵ نویسه در هر خبر)
73
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۳۱ کلمه (متوسط ۶۵٫۵ کلمه در هر خبر)
2
۱٬۲۹۲ نویسه (متوسط ۶۴۶ نویسه در هر خبر)
9
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان