فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۹ کلمه (متوسط ۹٫۵ کلمه در هر خبر)
89
۱۹۱ نویسه (متوسط ۹۵٫۵ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۹۶ کلمه (متوسط ۹۸ کلمه در هر خبر)
6
۱٬۹۲۲ نویسه (متوسط ۹۶۱ نویسه در هر خبر)
17
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان