دیپلماسی‌ایرانی

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۷ -
تیتر ۱۷۴ کلمه (متوسط ۱۰٫۲۴ کلمه در هر خبر)
87
۱٬۶۳۲ نویسه (متوسط ۹۶ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۳۵۸ کلمه (متوسط ۲۱٫۰۶ کلمه در هر خبر)
70
۳٬۱۵۷ نویسه (متوسط ۱۸۵٫۷۱ نویسه در هر خبر)
98
بدنه ۸٬۳۸۸ کلمه (متوسط ۴۹۳٫۴۱ کلمه در هر خبر)
63
۷۶٬۷۲۲ نویسه (متوسط ۴٬۵۱۳ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۳۰ (متوسط ۱٫۷۶ کلیدواژه در هر خبر)
70
خبرهای عکس‌دار ۴
23
اخبار تغییر یافته ۱
85
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۲ خبر
اقتصادی ۲ خبر
بین‌الملل ۳ خبر

آخرین اخبار دیپلماسی‌ایرانی