دیپلماسی‌ایرانی

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۲ -
تیتر ۲۳۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۵ کلمه در هر خبر)
86
۲٬۲۰۱ نویسه (متوسط ۱۰۰٫۰۵ نویسه در هر خبر)
53
خلاصه ۶۵۶ کلمه (متوسط ۲۹٫۸۲ کلمه در هر خبر)
99
۶٬۰۹۶ نویسه (متوسط ۲۷۷٫۰۹ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۱۷٬۳۳۵ کلمه (متوسط ۷۸۷٫۹۵ کلمه در هر خبر)
94
۱۶۹٬۲۰۳ نویسه (متوسط ۷٬۶۹۱ نویسه در هر خبر)
54
تعداد کلیدواژه ۸۰ (متوسط ۳٫۶۴ کلیدواژه در هر خبر)
79
خبرهای عکس‌دار ۸
36
اخبار تغییر یافته ۱
88
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۹ خبر
بین‌الملل ۳ خبر

آخرین اخبار دیپلماسی‌ایرانی