دیپلماسی‌ایرانی

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۹ -
تیتر ۳۰۹ کلمه (متوسط ۱۰٫۶۶ کلمه در هر خبر)
86
۲٬۸۴۲ نویسه (متوسط ۹۸ نویسه در هر خبر)
54
خلاصه ۶۹۴ کلمه (متوسط ۲۳٫۹۳ کلمه در هر خبر)
79
۶٬۱۶۷ نویسه (متوسط ۲۱۲٫۶۶ نویسه در هر خبر)
89
بدنه ۲۵٬۷۰۰ کلمه (متوسط ۸۸۶٫۲۱ کلمه در هر خبر)
81
۲۳۹٬۰۳۰ نویسه (متوسط ۸٬۲۴۲ نویسه در هر خبر)
47
تعداد کلیدواژه ۶۰ (متوسط ۲٫۰۷ کلیدواژه در هر خبر)
82
خبرهای عکس‌دار ۷
24
اخبار تغییر یافته ۱
91
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۷ خبر
بین‌الملل ۲ خبر

آخرین اخبار دیپلماسی‌ایرانی