ایکنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۹ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰ -
تیتر ۱۱۵ کلمه (متوسط ۱۱٫۵ کلمه در هر خبر)
83
۱٬۰۸۱ نویسه (متوسط ۱۰۸٫۱ نویسه در هر خبر)
47
خلاصه ۴۴۹ کلمه (متوسط ۴۴٫۹ کلمه در هر خبر)
78
۳٬۹۸۹ نویسه (متوسط ۳۹۸٫۹ نویسه در هر خبر)
31
بدنه ۵٬۶۸۴ کلمه (متوسط ۵۶۸٫۴ کلمه در هر خبر)
74
۵۴٬۶۸۷ نویسه (متوسط ۵٬۴۶۹ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۳۰ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۹
90
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۱
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۷ خبر

آخرین اخبار ایکنا