گجت نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۲ کلمه (متوسط ۱۲ کلمه در هر خبر)
82
۱۰۷ نویسه (متوسط ۱۰۷ نویسه در هر خبر)
48
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۸۲۰ کلمه (متوسط ۸۲۰ کلمه در هر خبر)
90
۷٬۷۹۸ نویسه (متوسط ۷٬۷۹۸ نویسه در هر خبر)
53
تعداد کلیدواژه ۳ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار گجت نیوز