گجت نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۴ کلمه (متوسط ۱۴ کلمه در هر خبر)
76
۱۲۶ نویسه (متوسط ۱۲۶ نویسه در هر خبر)
36
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱٬۲۲۹ کلمه (متوسط ۱٬۲۲۹ کلمه در هر خبر)
36
۱۱٬۹۸۴ نویسه (متوسط ۱۱٬۹۸۴ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۳ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار گجت نیوز