گجت نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴ -
تیتر ۱۹۳ کلمه (متوسط ۱۳٫۷۹ کلمه در هر خبر)
77
۱٬۶۵۶ نویسه (متوسط ۱۱۸٫۲۹ نویسه در هر خبر)
41
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۶٬۰۸۱ کلمه (متوسط ۴۳۴٫۳۶ کلمه در هر خبر)
54
۵۵٬۷۸۵ نویسه (متوسط ۳٬۹۸۵ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۳۵ (متوسط ۲٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
100
خبرهای عکس‌دار ۱۴
100
اخبار تغییر یافته ۱
82
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱۲ خبر

آخرین اخبار گجت نیوز