گجت نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲ -
تیتر ۱۲۶ کلمه (متوسط ۱۰٫۵ کلمه در هر خبر)
86
۱٬۱۴۷ نویسه (متوسط ۹۵٫۵۸ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۷٬۰۰۱ کلمه (متوسط ۵۸۳٫۴۲ کلمه در هر خبر)
76
۶۴٬۵۸۶ نویسه (متوسط ۵٬۳۸۲ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۳۳ (متوسط ۲٫۷۵ کلیدواژه در هر خبر)
95
خبرهای عکس‌دار ۱۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۸ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار گجت نیوز