اکونیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۵۶ کلمه (متوسط ۱۱٫۲ کلمه در هر خبر)
84
۴۹۴ نویسه (متوسط ۹۸٫۸ نویسه در هر خبر)
54
خلاصه ۹۹ کلمه (متوسط ۱۹٫۸ کلمه در هر خبر)
66
۹۳۲ نویسه (متوسط ۱۸۶٫۴ نویسه در هر خبر)
98
بدنه ۱٬۶۱۹ کلمه (متوسط ۳۲۳٫۸ کلمه در هر خبر)
39
۱۵٬۰۷۴ نویسه (متوسط ۳٬۰۱۵ نویسه در هر خبر)
70
تعداد کلیدواژه ۵ (متوسط ۱ کلیدواژه در هر خبر)
40
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۳ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار اکونیوز