اکونیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۷ -
تیتر ۵۱۰ کلمه (متوسط ۱۰٫۸۵ کلمه در هر خبر)
85
۴٬۶۱۷ نویسه (متوسط ۹۸٫۲۳ نویسه در هر خبر)
54
خلاصه ۱٬۳۳۰ کلمه (متوسط ۲۸٫۳ کلمه در هر خبر)
94
۱۲٬۴۵۳ نویسه (متوسط ۲۶۴٫۹۶ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۱۲٬۸۱۸ کلمه (متوسط ۲۷۲٫۷۲ کلمه در هر خبر)
31
۱۱۸٬۴۰۲ نویسه (متوسط ۲٬۵۱۹ نویسه در هر خبر)
58
تعداد کلیدواژه ۴۷ (متوسط ۱ کلیدواژه در هر خبر)
40
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۵ خبر
اقتصادی ۱۵ خبر
اجتماعی ۷ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۳ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار اکونیوز