اکونیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۱۴ -
تیتر ۶٬۰۷۵ کلمه (متوسط ۹٫۸۹ کلمه در هر خبر)
88
۵۷٬۶۳۶ نویسه (متوسط ۹۳٫۸۷ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۱۸٬۰۶۰ کلمه (متوسط ۲۹٫۴۱ کلمه در هر خبر)
98
۱۷۰٬۲۰۲ نویسه (متوسط ۲۷۷٫۲ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۲۱۴٬۸۸۸ کلمه (متوسط ۳۴۹٫۹۸ کلمه در هر خبر)
42
۲٬۰۰۶٬۷۴۵ نویسه (متوسط ۳٬۲۶۸ نویسه در هر خبر)
77
تعداد کلیدواژه ۱۳ (متوسط ۰٫۰۲ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۶۱۴
100
اخبار تغییر یافته ۹
96
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۶۷ خبر
اقتصادی ۷۴ خبر
اجتماعی ۶۰ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۷۱ خبر
علمی-فناوری ۵۷ خبر
ورزشی ۱۳۳ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۵۰ خبر

آخرین اخبار اکونیوز