اکونیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۶ -
تیتر ۱۶۴ کلمه (متوسط ۱۰٫۲۵ کلمه در هر خبر)
87
۱٬۵۴۷ نویسه (متوسط ۹۶٫۶۹ نویسه در هر خبر)
55
خلاصه ۴۱۱ کلمه (متوسط ۲۵٫۶۹ کلمه در هر خبر)
85
۳٬۹۲۰ نویسه (متوسط ۲۴۵ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۶٬۰۴۴ کلمه (متوسط ۳۷۷٫۷۵ کلمه در هر خبر)
46
۵۹٬۵۴۸ نویسه (متوسط ۳٬۷۲۲ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۶
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۲ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار اکونیوز