اکونیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۷ -
تیتر ۱۸۵ کلمه (متوسط ۱۰٫۸۸ کلمه در هر خبر)
85
۱٬۷۷۲ نویسه (متوسط ۱۰۴٫۲۴ نویسه در هر خبر)
50
خلاصه ۵۰۱ کلمه (متوسط ۲۹٫۴۷ کلمه در هر خبر)
98
۴٬۶۳۵ نویسه (متوسط ۲۷۲٫۶۵ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۶٬۹۴۶ کلمه (متوسط ۴۰۸٫۵۹ کلمه در هر خبر)
51
۶۴٬۶۱۴ نویسه (متوسط ۳٬۸۰۱ نویسه در هر خبر)
91
تعداد کلیدواژه ۱۷ (متوسط ۱ کلیدواژه در هر خبر)
40
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۷ خبر
فرهنگی ۳ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار اکونیوز