اکونیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۶۳ -
تیتر ۲٬۵۲۳ کلمه (متوسط ۹٫۵۹ کلمه در هر خبر)
89
۲۴٬۰۹۳ نویسه (متوسط ۹۱٫۶۱ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۶٬۹۰۲ کلمه (متوسط ۲۶٫۲۴ کلمه در هر خبر)
87
۶۶٬۰۲۳ نویسه (متوسط ۲۵۱٫۰۴ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۷۰٬۴۷۲ کلمه (متوسط ۲۶۷٫۹۵ کلمه در هر خبر)
31
۶۶۲٬۱۳۲ نویسه (متوسط ۲٬۵۱۸ نویسه در هر خبر)
57
تعداد کلیدواژه ۲۶۳ (متوسط ۱ کلیدواژه در هر خبر)
40
خبرهای عکس‌دار ۱۴۵
55
اخبار تغییر یافته ۸
92
اخبار حذف شده ۱
74
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹۸ خبر
اقتصادی ۲۹ خبر
اجتماعی ۱۲ خبر
بین‌الملل ۸ خبر
فرهنگی ۳۴ خبر
علمی-فناوری ۲۲ خبر
ورزشی ۳۵ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۲۳ خبر

آخرین اخبار اکونیوز