اکونیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۸ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۱ -
تیتر ۳۸۵ کلمه (متوسط ۹٫۳۹ کلمه در هر خبر)
90
۳٬۶۴۱ نویسه (متوسط ۸۸٫۸ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۱٬۲۸۵ کلمه (متوسط ۳۱٫۳۴ کلمه در هر خبر)
98
۱۲٬۲۹۰ نویسه (متوسط ۲۹۹٫۷۶ نویسه در هر خبر)
62
بدنه ۱۴٬۵۷۰ کلمه (متوسط ۳۵۵٫۳۷ کلمه در هر خبر)
43
۱۴۰٬۸۶۹ نویسه (متوسط ۳٬۴۳۶ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۹
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۴ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
ورزشی ۸ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار اکونیوز