بورس پرس

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۵ -
تیتر ۴۶۰ کلمه (متوسط ۱۳٫۱۴ کلمه در هر خبر)
78
۴٬۱۶۴ نویسه (متوسط ۱۱۸٫۹۷ نویسه در هر خبر)
40
خلاصه ۹۳۹ کلمه (متوسط ۲۶٫۸۳ کلمه در هر خبر)
89
۸٬۴۲۹ نویسه (متوسط ۲۴۰٫۸۳ نویسه در هر خبر)
80
بدنه ۹٬۲۸۰ کلمه (متوسط ۲۶۵٫۱۴ کلمه در هر خبر)
30
۸۶٬۳۸۶ نویسه (متوسط ۲٬۴۶۸ نویسه در هر خبر)
56
تعداد کلیدواژه ۱۶۰ (متوسط ۴٫۵۷ کلیدواژه در هر خبر)
62
خبرهای عکس‌دار ۳۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۳۰ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار بورس پرس