بورس پرس

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۶۰ کلمه (متوسط ۱۵ کلمه در هر خبر)
73
۴۹۴ نویسه (متوسط ۱۲۳٫۵ نویسه در هر خبر)
37
خلاصه ۱۲۱ کلمه (متوسط ۳۰٫۲۵ کلمه در هر خبر)
99
۱٬۰۷۱ نویسه (متوسط ۲۶۷٫۷۵ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۸۵۰ کلمه (متوسط ۲۱۲٫۵ کلمه در هر خبر)
23
۷٬۸۴۹ نویسه (متوسط ۱٬۹۶۲ نویسه در هر خبر)
43
تعداد کلیدواژه ۲۱ (متوسط ۵٫۲۵ کلیدواژه در هر خبر)
50
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۴ خبر

آخرین اخبار بورس پرس