بورس پرس

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴ -
تیتر ۱۸۲ کلمه (متوسط ۱۳ کلمه در هر خبر)
79
۱٬۶۳۶ نویسه (متوسط ۱۱۶٫۸۶ نویسه در هر خبر)
42
خلاصه ۴۱۷ کلمه (متوسط ۲۹٫۷۹ کلمه در هر خبر)
99
۳٬۷۹۰ نویسه (متوسط ۲۷۰٫۷۱ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۳٬۴۴۴ کلمه (متوسط ۲۴۶ کلمه در هر خبر)
28
۳۳٬۶۲۸ نویسه (متوسط ۲٬۴۰۲ نویسه در هر خبر)
54
تعداد کلیدواژه ۸۶ (متوسط ۶٫۱۴ کلیدواژه در هر خبر)
33
خبرهای عکس‌دار ۱۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱۳ خبر

آخرین اخبار بورس پرس