بورس پرس

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳ -
تیتر ۱۵۹ کلمه (متوسط ۱۲٫۲۳ کلمه در هر خبر)
81
۱٬۴۲۶ نویسه (متوسط ۱۰۹٫۶۹ نویسه در هر خبر)
46
خلاصه ۳۷۰ کلمه (متوسط ۲۸٫۴۶ کلمه در هر خبر)
94
۳٬۳۰۵ نویسه (متوسط ۲۵۴٫۲۳ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۳٬۸۵۷ کلمه (متوسط ۲۹۶٫۶۹ کلمه در هر خبر)
35
۳۴٬۸۲۰ نویسه (متوسط ۲٬۶۷۸ نویسه در هر خبر)
62
تعداد کلیدواژه ۷۱ (متوسط ۵٫۴۶ کلیدواژه در هر خبر)
46
خبرهای عکس‌دار ۱۳
100
اخبار تغییر یافته ۱
80
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱۲ خبر

آخرین اخبار بورس پرس