بورس پرس

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵ -
تیتر ۲۰۶ کلمه (متوسط ۱۳٫۷۳ کلمه در هر خبر)
77
۱٬۸۷۸ نویسه (متوسط ۱۲۵٫۲ نویسه در هر خبر)
36
خلاصه ۴۵۲ کلمه (متوسط ۳۰٫۱۳ کلمه در هر خبر)
99
۴٬۱۸۱ نویسه (متوسط ۲۷۸٫۷۳ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۳٬۳۸۹ کلمه (متوسط ۲۲۵٫۹۳ کلمه در هر خبر)
25
۳۰٬۹۱۷ نویسه (متوسط ۲٬۰۶۱ نویسه در هر خبر)
46
تعداد کلیدواژه ۷۷ (متوسط ۵٫۱۳ کلیدواژه در هر خبر)
52
خبرهای عکس‌دار ۱۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۱۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر

آخرین اخبار بورس پرس