بورس پرس

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴ -
تیتر ۱۸۵ کلمه (متوسط ۱۳٫۲۱ کلمه در هر خبر)
78
۱٬۶۳۰ نویسه (متوسط ۱۱۶٫۴۳ نویسه در هر خبر)
42
خلاصه ۳۹۹ کلمه (متوسط ۲۸٫۵ کلمه در هر خبر)
95
۳٬۵۷۴ نویسه (متوسط ۲۵۵٫۲۹ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۹٬۶۴۵ کلمه (متوسط ۶۸۸٫۹۳ کلمه در هر خبر)
91
۸۲٬۰۷۱ نویسه (متوسط ۵٬۸۶۲ نویسه در هر خبر)
77
تعداد کلیدواژه ۷۲ (متوسط ۵٫۱۴ کلیدواژه در هر خبر)
51
خبرهای عکس‌دار ۱۴
100
اخبار تغییر یافته ۱
82
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱۴ خبر

آخرین اخبار بورس پرس