بسیج نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۷ کلمه (متوسط ۷ کلمه در هر خبر)
97
۷۴ نویسه (متوسط ۷۴ نویسه در هر خبر)
70
خلاصه ۲۱ کلمه (متوسط ۲۱ کلمه در هر خبر)
70
۲۱۷ نویسه (متوسط ۲۱۷ نویسه در هر خبر)
88
بدنه ۱۳ کلمه (متوسط ۱۳ کلمه در هر خبر)
0
۱۳۴ نویسه (متوسط ۱۳۴ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۶ (متوسط ۶ کلیدواژه در هر خبر)
36
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار بسیج نیوز