بسیج نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۳۰ -
تیتر ۲٬۴۹۵ کلمه (متوسط ۱۰٫۸۵ کلمه در هر خبر)
85
۲۴٬۰۸۰ نویسه (متوسط ۱۰۴٫۷ نویسه در هر خبر)
50
خلاصه ۶٬۲۵۱ کلمه (متوسط ۲۷٫۱۸ کلمه در هر خبر)
90
۵۹٬۱۶۸ نویسه (متوسط ۲۵۷٫۲۵ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۷۰٬۱۱۳ کلمه (متوسط ۳۰۴٫۸۴ کلمه در هر خبر)
36
۶۶۰٬۴۹۱ نویسه (متوسط ۲٬۸۷۲ نویسه در هر خبر)
67
تعداد کلیدواژه ۱٬۰۴۱ (متوسط ۴٫۵۳ کلیدواژه در هر خبر)
63
خبرهای عکس‌دار ۶۴
27
اخبار تغییر یافته ۲۴
73
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۳ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۸ خبر
فرهنگی ۸ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۱۷۷ خبر
فیلم ۲ خبر

آخرین اخبار بسیج نیوز