بسیج نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱۹ -
تیتر ۱٬۳۷۳ کلمه (متوسط ۱۱٫۵۴ کلمه در هر خبر)
83
۱۲٬۹۹۴ نویسه (متوسط ۱۰۹٫۱۹ نویسه در هر خبر)
47
خلاصه ۳٬۲۸۰ کلمه (متوسط ۲۷٫۵۶ کلمه در هر خبر)
91
۳۱٬۵۴۸ نویسه (متوسط ۲۶۵٫۱۱ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۲۵٬۹۱۶ کلمه (متوسط ۲۱۷٫۷۸ کلمه در هر خبر)
23
۲۴۳٬۷۶۹ نویسه (متوسط ۲٬۰۴۸ نویسه در هر خبر)
45
تعداد کلیدواژه ۴۷۴ (متوسط ۳٫۹۸ کلیدواژه در هر خبر)
73
خبرهای عکس‌دار ۵۱
42
اخبار تغییر یافته ۴
91
اخبار حذف شده ۱
43
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
استانی ۱۱۰ خبر

آخرین اخبار بسیج نیوز