بسیج نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۹ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳ -
تیتر ۱۳۶ کلمه (متوسط ۱۰٫۴۶ کلمه در هر خبر)
86
۱٬۳۷۱ نویسه (متوسط ۱۰۵٫۴۶ نویسه در هر خبر)
49
خلاصه ۳۶۸ کلمه (متوسط ۲۸٫۳۱ کلمه در هر خبر)
94
۳٬۵۵۴ نویسه (متوسط ۲۷۳٫۳۸ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۴٬۳۶۳ کلمه (متوسط ۳۳۵٫۶۲ کلمه در هر خبر)
40
۴۰٬۵۷۳ نویسه (متوسط ۳٬۱۲۱ نویسه در هر خبر)
73
تعداد کلیدواژه ۴۵ (متوسط ۳٫۴۶ کلیدواژه در هر خبر)
82
خبرهای عکس‌دار ۱۱
84
اخبار تغییر یافته ۱
80
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
استانی ۱۳ خبر

آخرین اخبار بسیج نیوز