بسیج نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۱۵ -
تیتر ۲٬۳۳۲ کلمه (متوسط ۱۰٫۸۵ کلمه در هر خبر)
85
۲۲٬۱۸۲ نویسه (متوسط ۱۰۳٫۱۷ نویسه در هر خبر)
51
خلاصه ۶٬۱۱۶ کلمه (متوسط ۲۸٫۴۵ کلمه در هر خبر)
94
۵۷٬۴۳۹ نویسه (متوسط ۲۶۷٫۱۶ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۵۶٬۹۶۹ کلمه (متوسط ۲۶۴٫۹۷ کلمه در هر خبر)
30
۵۳۱٬۴۰۲ نویسه (متوسط ۲٬۴۷۲ نویسه در هر خبر)
56
تعداد کلیدواژه ۸۹۴ (متوسط ۴٫۱۶ کلیدواژه در هر خبر)
69
خبرهای عکس‌دار ۷۳
33
اخبار تغییر یافته ۵
94
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۳ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۱۸ خبر
ورزشی ۳ خبر
استانی ۱۷۱ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار بسیج نیوز