بسیج نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۴۶ -
تیتر ۲٬۸۵۴ کلمه (متوسط ۱۱٫۶ کلمه در هر خبر)
83
۲۷٬۵۰۸ نویسه (متوسط ۱۱۱٫۸۲ نویسه در هر خبر)
45
خلاصه ۶٬۷۳۱ کلمه (متوسط ۲۷٫۳۶ کلمه در هر خبر)
91
۶۴٬۲۵۰ نویسه (متوسط ۲۶۱٫۱۸ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۶۴٬۳۰۰ کلمه (متوسط ۲۶۱٫۳۸ کلمه در هر خبر)
30
۶۱۲٬۸۶۵ نویسه (متوسط ۲٬۴۹۱ نویسه در هر خبر)
57
تعداد کلیدواژه ۹۶۳ (متوسط ۳٫۹۱ کلیدواژه در هر خبر)
74
خبرهای عکس‌دار ۱۱۵
46
اخبار تغییر یافته ۱۳
86
اخبار حذف شده ۱
72
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۸ خبر
اجتماعی ۴ خبر
فرهنگی ۱۰ خبر
استانی ۲۱۴ خبر

آخرین اخبار بسیج نیوز