بانی فیلم

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۸۹ کلمه (متوسط ۹٫۸۹ کلمه در هر خبر)
88
۸۸۹ نویسه (متوسط ۹۸٫۷۸ نویسه در هر خبر)
54
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۶٬۵۳۱ کلمه (متوسط ۷۲۵٫۶۷ کلمه در هر خبر)
96
۶۲٬۲۳۹ نویسه (متوسط ۶٬۹۱۵ نویسه در هر خبر)
64
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۹
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۹ خبر

آخرین اخبار بانی فیلم