بانی فیلم

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۶ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۳۲ کلمه (متوسط ۸ کلمه در هر خبر)
94
۳۳۶ نویسه (متوسط ۸۴ نویسه در هر خبر)
64
خلاصه ۷۲ کلمه (متوسط ۱۸ کلمه در هر خبر)
60
۷۱۴ نویسه (متوسط ۱۷۸٫۵ نویسه در هر خبر)
99
بدنه ۲٬۰۸۴ کلمه (متوسط ۵۲۱ کلمه در هر خبر)
67
۲۰٬۳۶۲ نویسه (متوسط ۵٬۰۹۰ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۲ (متوسط ۰٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
20
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۴
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۴ خبر

آخرین اخبار بانی فیلم