بانی فیلم

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸ -
تیتر ۱۵۳ کلمه (متوسط ۸٫۵ کلمه در هر خبر)
92
۱٬۵۳۳ نویسه (متوسط ۸۵٫۱۷ نویسه در هر خبر)
63
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۸٬۲۶۰ کلمه (متوسط ۴۵۸٫۸۹ کلمه در هر خبر)
58
۸۱٬۰۳۶ نویسه (متوسط ۴٬۵۰۲ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۸
100
اخبار تغییر یافته ۱۶
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
فرهنگی ۱۶ خبر

آخرین اخبار بانی فیلم