بانی فیلم

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۶۴ کلمه (متوسط ۸ کلمه در هر خبر)
94
۶۶۰ نویسه (متوسط ۸۲٫۵ نویسه در هر خبر)
65
خلاصه ۲۲۰ کلمه (متوسط ۲۷٫۵ کلمه در هر خبر)
91
۲٬۱۱۶ نویسه (متوسط ۲۶۴٫۵ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۲٬۸۸۶ کلمه (متوسط ۳۶۰٫۷۵ کلمه در هر خبر)
44
۲۸٬۰۶۲ نویسه (متوسط ۳٬۵۰۸ نویسه در هر خبر)
83
تعداد کلیدواژه ۷ (متوسط ۰٫۸۸ کلیدواژه در هر خبر)
35
خبرهای عکس‌دار ۸
100
اخبار تغییر یافته ۸
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
فرهنگی ۷ خبر

آخرین اخبار بانی فیلم