الف

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰ -
تیتر ۹۱ کلمه (متوسط ۹٫۱ کلمه در هر خبر)
90
۸۸۷ نویسه (متوسط ۸۸٫۷ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۳۲۳ کلمه (متوسط ۳۲٫۳ کلمه در هر خبر)
96
۲٬۹۷۶ نویسه (متوسط ۲۹۷٫۶ نویسه در هر خبر)
63
بدنه ۶٬۵۵۴ کلمه (متوسط ۶۵۵٫۴ کلمه در هر خبر)
86
۶۰٬۴۶۹ نویسه (متوسط ۶٬۰۴۷ نویسه در هر خبر)
75
تعداد کلیدواژه ۲۱ (متوسط ۲٫۱ کلیدواژه در هر خبر)
84
خبرهای عکس‌دار ۱۰
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار الف