الف

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۱ -
تیتر ۸۶۳ کلمه (متوسط ۱۰٫۶۵ کلمه در هر خبر)
86
۸٬۲۷۹ نویسه (متوسط ۱۰۲٫۲۱ نویسه در هر خبر)
51
خلاصه ۲٬۵۵۴ کلمه (متوسط ۳۱٫۵۳ کلمه در هر خبر)
97
۲۳٬۴۹۸ نویسه (متوسط ۲۹۰٫۱ نویسه در هر خبر)
65
بدنه ۶۵٬۱۶۷ کلمه (متوسط ۸۰۴٫۵۳ کلمه در هر خبر)
92
۶۰۸٬۵۱۴ نویسه (متوسط ۷٬۵۱۳ نویسه در هر خبر)
56
تعداد کلیدواژه ۲۷۴ (متوسط ۳٫۳۸ کلیدواژه در هر خبر)
83
خبرهای عکس‌دار ۶۵
80
اخبار تغییر یافته ۶
81
اخبار حذف شده ۱
17
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۹ خبر
اقتصادی ۱۶ خبر
اجتماعی ۱۱ خبر
بین‌الملل ۱۲ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۳ خبر
عکس ۳ خبر
فیلم ۱۰ خبر

آخرین اخبار الف