الف

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۳ -
تیتر ۴۸۴ کلمه (متوسط ۱۱٫۲۶ کلمه در هر خبر)
84
۴٬۶۱۷ نویسه (متوسط ۱۰۷٫۳۷ نویسه در هر خبر)
48
خلاصه ۱٬۲۶۶ کلمه (متوسط ۲۹٫۴۴ کلمه در هر خبر)
98
۱۱٬۷۸۰ نویسه (متوسط ۲۷۳٫۹۵ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۲۳٬۵۷۶ کلمه (متوسط ۵۴۸٫۲۸ کلمه در هر خبر)
71
۲۲۱٬۲۲۲ نویسه (متوسط ۵٬۱۴۵ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۹۰ (متوسط ۲٫۰۹ کلیدواژه در هر خبر)
83
خبرهای عکس‌دار ۴۰
93
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۱۰ خبر
بین‌الملل ۱۵ خبر
فرهنگی ۳ خبر
ورزشی ۳ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار الف