الف

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۷۰ کلمه (متوسط ۸٫۷۵ کلمه در هر خبر)
91
۶۴۷ نویسه (متوسط ۸۰٫۸۸ نویسه در هر خبر)
66
خلاصه ۲۹۷ کلمه (متوسط ۳۷٫۱۲ کلمه در هر خبر)
89
۲٬۶۰۶ نویسه (متوسط ۳۲۵٫۷۵ نویسه در هر خبر)
54
بدنه ۷٬۱۷۶ کلمه (متوسط ۸۹۷ کلمه در هر خبر)
80
۶۶٬۰۱۱ نویسه (متوسط ۸٬۲۵۱ نویسه در هر خبر)
47
تعداد کلیدواژه ۱۷ (متوسط ۲٫۱۲ کلیدواژه در هر خبر)
85
خبرهای عکس‌دار ۸
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار الف