الف

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۵۱ کلمه (متوسط ۷٫۲۹ کلمه در هر خبر)
96
۵۱۳ نویسه (متوسط ۷۳٫۲۹ نویسه در هر خبر)
71
خلاصه ۱۸۸ کلمه (متوسط ۲۶٫۸۶ کلمه در هر خبر)
89
۱٬۶۵۸ نویسه (متوسط ۲۳۶٫۸۶ نویسه در هر خبر)
82
بدنه ۳٬۱۰۰ کلمه (متوسط ۴۴۲٫۸۶ کلمه در هر خبر)
56
۲۸٬۳۱۵ نویسه (متوسط ۴٬۰۴۵ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۱۱ (متوسط ۱٫۵۷ کلیدواژه در هر خبر)
62
خبرهای عکس‌دار ۳
42
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۳ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار الف