الف

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۸ -
تیتر ۶۰۳ کلمه (متوسط ۱۰٫۴ کلمه در هر خبر)
87
۵٬۹۳۲ نویسه (متوسط ۱۰۲٫۲۸ نویسه در هر خبر)
51
خلاصه ۱٬۶۴۹ کلمه (متوسط ۲۸٫۴۳ کلمه در هر خبر)
94
۱۵٬۱۴۷ نویسه (متوسط ۲۶۱٫۱۶ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۱۸٬۶۳۴ کلمه (متوسط ۳۲۱٫۲۸ کلمه در هر خبر)
38
۱۷۳٬۳۸۲ نویسه (متوسط ۲٬۹۸۹ نویسه در هر خبر)
70
تعداد کلیدواژه ۱۴۸ (متوسط ۲٫۵۵ کلیدواژه در هر خبر)
99
خبرهای عکس‌دار ۴۷
81
اخبار تغییر یافته ۶
74
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۰ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۱۰ خبر
بین‌الملل ۷ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۴ خبر
عکس ۱ خبر
فیلم ۱۱ خبر

آخرین اخبار الف