آفتاب

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۹ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۷۴ نویسه (متوسط ۷۴ نویسه در هر خبر)
70
خلاصه ۱۹ کلمه (متوسط ۱۹ کلمه در هر خبر)
63
۱۵۵ نویسه (متوسط ۱۵۵ نویسه در هر خبر)
86
بدنه ۱۱۵ کلمه (متوسط ۱۱۵ کلمه در هر خبر)
9
۱٬۰۰۸ نویسه (متوسط ۱٬۰۰۸ نویسه در هر خبر)
18
تعداد کلیدواژه ۲ (متوسط ۲ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر

آخرین اخبار آفتاب