آفتاب

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۷ -
تیتر ۱۶۴ کلمه (متوسط ۹٫۶۵ کلمه در هر خبر)
89
۱٬۵۷۳ نویسه (متوسط ۹۲٫۵۳ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۳۸۰ کلمه (متوسط ۲۲٫۳۵ کلمه در هر خبر)
74
۳٬۵۲۵ نویسه (متوسط ۲۰۷٫۳۵ نویسه در هر خبر)
91
بدنه ۶٬۰۶۵ کلمه (متوسط ۳۵۶٫۷۶ کلمه در هر خبر)
43
۵۷٬۳۵۷ نویسه (متوسط ۳٬۳۷۴ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۴۲ (متوسط ۲٫۴۷ کلیدواژه در هر خبر)
98
خبرهای عکس‌دار ۱۷
100
اخبار تغییر یافته ۲
70
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۷ خبر
ورزشی ۵ خبر

آخرین اخبار آفتاب