آفتاب

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۹ -
تیتر ۷۶۲ کلمه (متوسط ۸٫۵۶ کلمه در هر خبر)
92
۷٬۳۷۴ نویسه (متوسط ۸۲٫۸۵ نویسه در هر خبر)
64
خلاصه ۲٬۷۰۹ کلمه (متوسط ۳۰٫۴۴ کلمه در هر خبر)
99
۲۴٬۴۷۲ نویسه (متوسط ۲۷۴٫۹۷ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۳۱٬۶۶۶ کلمه (متوسط ۳۵۵٫۸ کلمه در هر خبر)
43
۲۹۶٬۳۹۰ نویسه (متوسط ۳٬۳۳۰ نویسه در هر خبر)
79
تعداد کلیدواژه ۲۱۱ (متوسط ۲٫۳۷ کلیدواژه در هر خبر)
94
خبرهای عکس‌دار ۸۶
96
اخبار تغییر یافته ۵
85
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۱ خبر
اقتصادی ۱۲ خبر
اجتماعی ۲۹ خبر
بین‌الملل ۱۰ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۷ خبر

آخرین اخبار آفتاب