آفتاب

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰۹ -
تیتر ۹۹۸ کلمه (متوسط ۹٫۱۶ کلمه در هر خبر)
90
۹٬۵۳۱ نویسه (متوسط ۸۷٫۴۴ نویسه در هر خبر)
61
خلاصه ۲٬۸۹۴ کلمه (متوسط ۲۶٫۵۵ کلمه در هر خبر)
88
۲۶٬۳۶۲ نویسه (متوسط ۲۴۱٫۸۵ نویسه در هر خبر)
80
بدنه ۳۳٬۹۳۷ کلمه (متوسط ۳۱۱٫۳۵ کلمه در هر خبر)
37
۳۲۲٬۶۸۱ نویسه (متوسط ۲٬۹۶۰ نویسه در هر خبر)
69
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۰۹
100
اخبار تغییر یافته ۷
83
اخبار حذف شده ۱
38
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۸ خبر
اقتصادی ۵ خبر
اجتماعی ۲۱ خبر
بین‌الملل ۲۴ خبر
فرهنگی ۱۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱۹ خبر

آخرین اخبار آفتاب