آفتاب

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲ -
تیتر ۱۰۹ کلمه (متوسط ۹٫۰۸ کلمه در هر خبر)
90
۱٬۰۴۰ نویسه (متوسط ۸۶٫۶۷ نویسه در هر خبر)
62
خلاصه ۳۷۰ کلمه (متوسط ۳۰٫۸۳ کلمه در هر خبر)
98
۳٬۳۷۴ نویسه (متوسط ۲۸۱٫۱۷ نویسه در هر خبر)
68
بدنه ۵٬۷۸۴ کلمه (متوسط ۴۸۲ کلمه در هر خبر)
61
۵۴٬۹۵۲ نویسه (متوسط ۴٬۵۷۹ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۳۷ (متوسط ۳٫۰۸ کلیدواژه در هر خبر)
89
خبرهای عکس‌دار ۱۲
100
اخبار تغییر یافته ۱
79
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
ورزشی ۳ خبر

آخرین اخبار آفتاب