آفتاب

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۸ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۸ -
تیتر ۲۸۷ کلمه (متوسط ۱۰٫۲۵ کلمه در هر خبر)
87
۲٬۵۸۲ نویسه (متوسط ۹۲٫۲۱ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۸۶۰ کلمه (متوسط ۳۰٫۷۱ کلمه در هر خبر)
98
۷٬۶۱۷ نویسه (متوسط ۲۷۲٫۰۴ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۱۰٬۱۳۰ کلمه (متوسط ۳۶۱٫۷۹ کلمه در هر خبر)
44
۹۴٬۲۲۹ نویسه (متوسط ۳٬۳۶۵ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۶۳ (متوسط ۲٫۲۵ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۲۷
96
اخبار تغییر یافته ۳
73
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸ خبر
اجتماعی ۶ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱۰ خبر

آخرین اخبار آفتاب