آفتاب

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۶۸ کلمه (متوسط ۷٫۵۶ کلمه در هر خبر)
95
۶۶۸ نویسه (متوسط ۷۴٫۲۲ نویسه در هر خبر)
70
خلاصه ۲۷۹ کلمه (متوسط ۳۱ کلمه در هر خبر)
98
۲٬۶۳۰ نویسه (متوسط ۲۹۲٫۲۲ نویسه در هر خبر)
64
بدنه ۵٬۴۳۷ کلمه (متوسط ۶۰۴٫۱۱ کلمه در هر خبر)
79
۵۱٬۵۴۸ نویسه (متوسط ۵٬۷۲۸ نویسه در هر خبر)
79
تعداد کلیدواژه ۲۵ (متوسط ۲٫۷۸ کلیدواژه در هر خبر)
94
خبرهای عکس‌دار ۸
88
اخبار تغییر یافته ۱
72
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار آفتاب